Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гусарова М.Ю. Підтримка конкурентоспроможності пріоритетних галузей на основі програмно-цільового підходу

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено використання програмно-цільового підходу під час формування конкурентоспроможності регіону на основі наявних конкурентних переваг Визначено, що ставка на інновації в конкурентній боротьбі виявляється сьогодні більш перспективною, ніж концентрація уваги на вирішенні інших стратегічно значущих питань бізнесу. Виявлено, що в процесі оцінки та аналізу конкурентоспроможності регіонів України доцільно розмежовувати її національний (у межах України) і міжнародний (у системі країн і регіонів світу) аспекти. Охарактеризовано мето¬дику оцінки конкурентоспроможності регіонів, яка включає аналіз наявних оцінок рівня конкурентоспроможності країни та її регіонів та обґрунтування стратегій і пріоритетних напрямів підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Ключові слова: конкурентоспроможність території, конкурентна перевага, програмно-цільовий підхід, методологія ІМD-Lausanne, конкурент-менеджмент.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано использование программно-целевого подхода при формировании конкурентоспособности региона на основе имеющихся конкурентных преимуществ. Определено, что ставка на инновации в конкурентной борьбе представляется сегодня более перспективной, чем концентрация внимания на решении других стратегически значимых вопросов бизнеса. Выявлено, что в процессе оценки и анализа конкурентоспособности регионов Украины целесообразно разграничивать ее на национальный (в пределах Украины) и международный (в системе стран и регионов мира) аспекты. Охарактеризованы методики оценки конкурентоспособности регионов, включая анализ имеющихся оценок уровня конкурентоспособности страны и ее регионов и обоснование стратегий и приоритетных направлений повышения конкурентоспособности регионов

Ключевые слова: конкурентоспособность территории, конкурентное преимущество, программно-целевой подход, методология ИМD-Lausanne, конкурент-менеджмент.

ANNOTATION
Investigated the use of program-target approach in shaping the competitiveness of the region based on existing competitive advantages determined that the rate of innovation in the competition now seems more promising than focus on solving other strategically important business issues. Found that in the process of assessment and analysis of regional competitiveness Ukraine should differentiate its national (within Ukraine) and international (in the countries and regions) aspects. Characterized methods of regional competitiveness evaluation that includes an analysis of existing assessments of the competitiveness of the country and its regions and study strategies and priorities of increasing regional competitiveness

Keywords: competitiveness of the territory, competitive advantage, target-oriented approach, methodology IMD-Lausanne, competitor management.

Завантажити статтю (pdf)