Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Швед Т.В., Біла І.С. Метoдичнi пiдхoди дo oцiнки рoзвитку пiдприємств

АНОТАЦІЯ
Оцінка розвитку підприємства в науці розглядається переважно через оцінку ефективності діяльності підприємства, конкурентоспроможності підприємства та його потенціалу. Кожен наявний методичний підхід має свої обмеження, враховуючи різноманітність підприємств, тип і масштаб виробництва. Це зумовлює необхідність використання для кожного конкретного випадку того методу, який відповідає особливостям досліджуваного об’єкту. Виділення методичних підходів до оцінки розвитку підприємства, на нашу думку, можливо з урахуванням узагальнених методичних підходів до оцінки ефективності діяльності, конкурентоспроможності та потенціалу, а також ознак розвитку підприємства. До основних методичних підходів до оцінки розвитку підприємства можна віднести: оцінку розвитку підприємства за показниками конкурентоспроможності; оцінку розвитку підприємства на основі здатності реалізувати свій потенціал; оцінку розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу; оцінку розвитку підприємства за допомогою комплексних показників.

Ключові слова: розвиток підприємства, оцінка ефективності діяльності підприємства, оцінка конкурентоспроможності підприємства, оцінка потенціалу підприємства, оцінка розвитку підприємства.

АННОТАЦИЯ
Оценка развития предприятия в науке рассматривается в основном через оценку эффективности деятельности предприятия, конкурентоспособности предприятия и его потенциала. Каждый имеющийся методический подход имеет свои ограничения, учитывая разнообразие предприятий, тип и масштаб производства. Это вызывает необходимость использования для каждого конкретного случая того метода, который соответствует особенностям исследуемого объекта. Выделение методических подходов к оценке развития предприятия, по нашему мнению, возможно с учетом обобщенных методических подходов к оценке эффективности деятельности, конкурентоспособности и потенциала, а также признаков развития предприятия. К основным методическим подходам к оценке развития предприятия можно отнести: оценку развития предприятия по показателям конкурентоспособности; оценку развития предприятия на основе способности реализовать свой потенциал; оценку развития предприятия на основе теории жизненного цикла; оценку развития предприятия с помощью комплексных показателей.

Ключевые слова: развитие предприятия, оценка эффективности деятельности предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, оценка потенциала предприятия, оценка развития предприятия.

АNNOTATION
Evaluation of enterprises mainly in science is seen through evaluation of the effectiveness of the company, enterprise competitiveness and its capacity. Each existing methodical approach has its limitations, given the diversity of enterprises, the type and scale of production. This necessitates the use for each case of the method, which corresponds to features of the object. Bold methodological approaches to the assessment of the company, in our opinion, taking into account possible generalized methodological approaches to the assessment of performance, competitiveness and potential and characteristics of the enterprise. The main methodological approaches to the assessment of the company include: assessment of the company in terms of competitiveness; evaluation of enterprises based on the ability to realize their potential; evaluation of the theory on life cycle; evaluation of the enterprise with integrated indicators.

Keywords: enterprise development, evaluation of the effectiveness of the company, enterprise competitiveness evaluation, evaluation of potential of the enterprise, evaluation of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)