Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Черкас Д.М. Визначення недоцільних бізнес-процесів при реінжинірингу основних бізнес-процесів на машинобудівному підприємстві

АНОТАЦІЯ
Визначено ключові категорії для виявлення доцільності реінжинірингу на підприємстві. Розглянуто ознаки, які можна віднести до головних факторів результативності діяльності підприємства. Розроблено методичний підхід до визначення недоцільних бізнес-процесів на промисловому підприємстві. Побудовано матрицю залежності головних факторів результативності діяльності підприємства та компетентності персоналу, що виконує бізнес-процес. Запропоновано використання SWOT-аналізу для визначення сильних та слабких сторін підприємства.

Ключові слова: бізнес-процес, реінжиніринг, промисловість, машинобудування, підприємство, SWOT-аналіз.

АННОТАЦИЯ
Определены ключевые категории для выявления целесообразности реинжиниринга на предприятии. Рассмотрены признаки, которые можно отнести к главным факторам результативности деятельности предприятия. Разработан методический подход к определению нецелесообразных бизнес-процессов на промышленном предприятии. Построено матрицу зависимости главных факторов результативности деятельности предприятия и компетентности персонала, который выполняет бизнес-процесс. Предложено использование SWOT-анализа для определения сильных и слабых сторон предприятия.

Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, промышленность, машиностроение, предприятие, SWOT-анализ.

АNNOTATION
Identified key categories to determine the feasibility of re-engineering in the enterprise. Are considered signs that can be attributed to factors of successful implementation of reengineering. The developed methodical approach to the definition of inappropriate business processes in an industrial plant. Built matrix according to the main performance factors of the company and the competence of the personnel performing the business process. Proposed use of the SWOT-analysis to determine the strengths and weaknesses of the company.

Keywords: business process re-engineering, industry, machine-building, enterprise, SWOT analysis.

Завантажити статтю (pdf)