Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Славіна О.С., Комарова О.О., Братченко Л.Є. «Я, перш за все, служу підприємству» (Е. Майер) – головний девіз контролера

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто категорію «контролінг» та визначено, що він є одним з найсучасніших і найефективніших методів управління підприємством, за допомогою якого можна вчасно попередити кризове явище на підприємстві. Досліджено сутність контролінгу, проаналізовано наявний зарубіжний досвід щодо практики організації служби контролінгу на підприємстві та необхідність впровадження посади контролера. Визначено, що в сучасних умовах процес управління підприємством потребує комплексного вирішення багатьох проблем з використанням нових підходів до управління. Наведено приклади задач та відповідальність контролера, які сформульовані в місії контролера, що розроблені Міжнародною групою контролінгу (International Group of Controlling). Визначено, що контролер покликаний оцінювати зі сторони раціональність управлінських рішень, що приймаються, його місія змінюється та виходить на новий рівень, який потребує аналізу правильності прийняття кінцевого рішення керівництвом підприємства.

Ключові слова: контролінг, контролер, промислове підприємство, управління, фахівець, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто категорию «контроллинг» и определено, что он есть одним из самых современных и эффективных методов управления предприятием, с помощью которого можно своевременно предотвратить кризисное явление на предприятии. Исследована сущность контроллинга, проанализировано существующий зарубежный опыт относительно практики организации службы контроллинга на предприятии и необходимость ввода должности контроллера. Определено, что в современных условиях процесс управления предприятием требует комплексного решения многих проблем с использованием новых подходов к управлению. Приведены примеры задач и ответственность контроллера, которые сформулированы в миссии контроллера, которые разработаны Международной группой контроллинга (International Group of Controlling). Определено, что контроллер призван оценивать со стороны рациональность управленческих решений, которые принимаются, его миссия изменяется и выходит на новый уровень, который требует анализа правильности принятия конечного решения руководством предприятия.

Ключевые слова: контроллинг, контроллер, промышленное предприятие, управление, специалист, конкурентоспособность.

ANNOTATION
In the article it has considered the category of “controlling” and determined that it is one of the most modern and effective methods of business administration, with the help of which it is possible to prevent the crisis in the enterprise in time. The content of controlling is researched, the existing foreign experience of organization of controlling at the enterprise and the necessity of introduction of the post of controller is analyzed. It has determined that in modern conditions the process of business administration requires a complex solution of many problems with the use of new management approaches. It has provided the examples and responsibilities of the controller that are defined in the mission of controller, which are elaborated by International Group of Controlling. It has determined that the controller is designed to assess the rationality of managerial decisions, his mission is changing to a new level, which requires analysis of correctness of a final decision by instruction of enterprise.

Keywords: controlling, a controller, an industrial enterprise, an administration, an expert, marketability.

Завантажити статтю (pdf)