Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пісковець О.В. До проблеми ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Київської області

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито поняття ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено вплив технологічних чинників на ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Розглянуто основні економічні показники, що формують кінцеві результати господарювання. Здійснено економічний аналіз результатів господарювання сільськогосподарських підприємств. Зазначено основні напрями вдосконалення ефективної діяльності аграрних товаровиробників.

Ключові слова: виробнича діяльність, сільськогосподарські підприємства, ефективна діяльність, урожайність сільськогосподарських культур, виробничі витрати, собівартість виробництва, ціна реалізації продукції, прибутковість виробництва, рівень рентабельності.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто понятие эффективной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Определено влияние технологических факторов на эффективность производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены основные экономические показатели, которые формируют конечные результаты ведения хозяйства. Осуществлен экономический анализ результатов ведения хозяйства сельскохозяйственных предприятий. Отмечены основные направления совершенствования эффективной деятельности аграрных товаропроизводителей.

Ключевые слова: производственная деятельность, сельскохозяйственные предприятия, эффективная деятельность, урожайность сельскохозяйственных культур, производственные расходы, себестоимость производства, цена реализации продукции, прибыльность производства, уровень рентабельности.

АNNOTATION
The concept of effective activity of agricultural enterprises is exposed in the article. Influence of technological factors is certain on efficiency of productive activity of agricultural enterprises. Basic economic indicators that form end-point of menage are considered. The economic analysis of results of menage agricultural enterprises is carried out. Basic directions of perfection of effective activity of agrarian commodity producers are marked.

Keywords: productive activity, agricultural enterprises, effective activity, productivity of agricultural cultures, productive charges, production cost, cost of realization of products, profitability of production, level of profitability.

Завантажити статтю (pdf)