Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сибірцев В.В. Ринок праці як складова забезпечення економічної безпеки національного та регіонального розвитку

АНОТАЦІЯ
В статті визначено зміст поняття «безпека ринку праці» та обґрунтовано взаємозв’язок складових такої безпеки з економічною безпекою розвитку країни та її регіонів. Представлене співвіднесення підходів до розуміння ринку праці з семантичними ознаками поняття «економічна безпека» дозволило визначити специфічні для загальнонаціонального та регіонального рівнів напрями регулювання ринку праці. Ідентифіковано диспропорції ринку праці як фактори-загрози для розширеного відтворення трудового потенціалу регіонів. Виявлені протиріччя згруповані у відповідності до стадій відтворення трудових ресурсів та запропонованих різновидів безпеки ринку праці. На основі розробленої ієрархічної схеми предметної області дослідження обґрунтовано структуру та особливості роботи механізму забезпечення економічної безпеки національного розвитку в частині використання трудового потенціалу регіонів.

Ключові слова: регіональний ринок праці, безпека ринку праці, економічна безпека, регіональний розвиток, державне регулювання, диспропорції ринку праці, трудовий потенціал регіону, фактори-загрози.

АННОТАЦИЯ
В статье определено содержание понятия «безопасность рынка труда» и обоснована взаимосвязь составляющих такой безопасности с экономической безопасностью развития страны и ее регионов. Представленное соотнесение подходов к пониманию рынка труда с семантическими признаками понятия «экономическая безопасность», позволило определить специфические для общенационального и регионального уровней направления регулирования рынка труда. Идентифицированные диспропорции рынка труда представлено как факторы-угрозы для расширенного воспроизводства трудового потенциала регионов. Выявленные противоречия сгруппированы в соответствии со стадиями воспроизводства трудовых ресурсов и предлагаемыми видами безопасности рынка труда. Структура и особенности работы механизма обеспечения экономической безопасности национального развития, в части использования трудового потенциала регионов, обоснованы на базе разработанной иерархической схемы предметной области исследования.

Ключевые слова: региональный рынок труда, безопасность рынка труда, экономическая безопасность, региональное развитие, государственное регулирование, диспропорции рынка труда, трудовой потенциал региона, факторы-угрозы.

ANNOTATION
The article defines the concept of the labor market security. The interconnection between the components of the labor market security and the economic security of regional development has grounded. The correlation between approaches to understanding the labor market and semantic elements of the economic security concept has presented. This correlation makes possible to determine the specific directions of labor market regulation in national and regional levels. The regional labor market disparities have identified. These disparities have shown as factors of threats to expanded reproduction of region labor potential. Discovered contradictions have grouped according to the stages of reproduction of human resources and to varieties of labor market security. The hierarchical scheme of research area has developed. This scheme determines the structure and characteristics of the mechanism of national development economic security in the part of the regions employment potential using.

Keywords: regional labor market, labor market security, economic security, regional development, government regulation, labor market imbalances, the employment potential of the region, factors of threats.

Завантажити статтю (pdf)