Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Невесенко А.В. Структурна політика аграрного сектора економіки країн Європи та шляхи її реалізації в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано, що в міру науково-технічного прогресу, розвитку економіки змінюється роль аграрної політики, яка б мала стратегічний та системний характер, соціальну спрямованість та відповідала принципам сталого розвитку. У статті досліджено генезис теорії, розуміння сутності аграрної політики. Обґрунтовано, що нині відсутній єдиний понятійний апарат для прийняття рішень з аграрної політики. Вказано на необхідність оцінити вплив підходів до структурної політики аграрного сектору економіки країн Європи. У статті виокремлено шляхи її реалізації в умовах сучасних глобальних процесів. Визначено роль аграрної політики, якій притаманні стратегічний та системний характер, соціальна спрямованість та відповідність принципам сталого розвитку. Запропоновано створити Єдиний національний екологічний фонд та регіональні фонди захисту навколишнього середовища як позабюджетних фінансових організацій.

Ключові слова: сталий розвиток, ринок, аграрна політика, Європейський Союз, фонд, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье обосновано, что по мере научно-технического прогресса, развития экономики меняется роль аграрной политики, которая бы имела стратегический и системный характер, социальную направленность и соответствовала принципам устойчивого развития. В статье исследован генезис теории, понимания сущности аграрной политики. Обосновано, что в настоящее время отсутствует единый понятийный аппарат для принятия решений по аграрной политике. Указано на необходимо оценить влияние подходов структурной политики аграрного сектора экономики и стран Европы. В статье выделены пути ее реализации в условиях глобальных процессов. Определена роль аграрной политики, которой свойственны стратегический и системный характер, социальная направленность и соответствие принципам устойчивого развития. Предложено создать Единый национальный экологический фонд и региональные фонды защиты окружающей среды как внебюджетных финансовых организаций.

Ключевые слова: устойчивое развитие, рынок, аграрная политика, Европейский Союз, фонд, глобализация.

ANNOTATION
The article proves that as scientific progress, economic development changes the role of agricultural policy, which would have strategic and systemic in nature, social orientation and complies with the principles of sustainable development. The article examines the Genesis of the theory; understand the essence of agricultural policy. It is proved that at present there is no unified conceptual framework for decision-making on the agricultural policy. It indentified the need to assess the impact of approaches to policy of our agrarian sector of European countries. The article highlights the ways of its realization in the conditions of global processes. The article are defines the role of agrarian policy, which is characterized by a strategic and systemic nature, social aims and compliance with the principles of sustainable development. To create a Unified national environmental Fund as the financial organization are proposed.

Keywords: sustainable development, market, agricultural policy, European Union, Fund, globalization.

Завантажити статтю (pdf)