Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Іличок Б.І. Глобальна конкурентоспроможність України – стан та можливості змін

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанням підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності економіки України. Дано характеристику наявного рівня та динаміки позиції України згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності. Обґрунтовано основні чинники зниження даної позиції, а саме корупцію, високу інфляцію, неефективну державну бюрократію. Запропоновано шляхи мінімізації негативних чинників впливу й на цій основі забезпечення підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, державний бюджет, тіньова економіка, олігархи, інфляція, судова реформа, антикорупційні суди.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам повышения уровня глобальной конкурентоспособности экономики Украины. Проведен обзор существующего уровня и динамики позиции Украины согласно Индексу глобальной конкурентоспособности. Дана характеристика основных причин снижения ее позиции, в частности коррупции, высокого уровня инфляции, неэффективной государственной бюрократии. Предложены пути минимизации негативных влияний и обеспечения на этой основе повышения уровня глобальной конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, государственный бюджет, теневая экономика, олигархи, инфляция, судебная реформа, антикорупционные суды.

ANNOTATION
The article is devoted to the questions of the level of global competitiveness of national economy of Ukraine increase. Description of existing level and dynamics of position of Ukraine by the index of global competitiveness is given. The basic factors of decline of position of Ukraine by the index of global competitiveness are detailed, namely: prodigality of budgetary facilities, instability of banking system, unregulated stock market, significant inflation, low quality of roads. Measures on minimization of negative factors of influence on the global competitiveness of national economy of Ukraine are offered.

Keywords: competitiveness, the state budget, shadow economy, oligarchs, inflation, judicial reform, anticorruption courts.

Завантажити статтю (pdf)