Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Горбачова І.В. Cистема формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій в умовах трансформацій аграрного сектору економіки

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що функціонування трудових ресурсів сільських територій відбувається під впливом взаємодії системоутворюючих та системозберігаючих компонентів. Досліджено, що якість трудового потенціалу сільських територій зумовлена соціально-економічними, професійно-кваліфікаційними, демографічними, біологічними, науково-технічними та ідейно-моральними факторами середовища їх функціонування. Запропоновано організаційно-економічний механізм формування та розвитку системи відтворення трудового потенціалу сільських територій.

Ключові слова: трудовий потенціал, сільська територія, трудові ресурси, кадри, село, демографія, безробіття, зайнятість, ринок праці, аграрний сектор.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что функционирование трудовых ресурсов сельских территорий происходит под воздействием взаимодействия системообразующих и системосберегающих компонентов. Исследовано, что качество трудового потенциала сельских территорий обусловлено социально-экономическими, профессионально-квалификационными, демографическими, биологическими, научно-техническими и идейно-моральными факторами среды их функционирования. Предложен организационно-экономический механизм формирования и развития системы воссоздания трудового потенциала сельских территорий.

Ключевые слова: трудовой потенциал, сельская территория, трудовые ресурсы, кадры, село, демография, безработица, занятость, рынок труда, аграрный сектор.

ANNOTATION
In the article certainly, that functioning of labour resources of rural territories takes place under act of co-operation of системоутворюючих and системозберігаючих components. Investigational, that quality of labour potential of rural territories is conditioned by the socio-economic, professionally-qualifying, demographic, biological, scientific and technical and ideological-moral factors of environment of their functioning. The organizationally-economic mechanism of forming and development of the system of recreation of labour potential of rural territories is offered in the article.

Keywords: labour potential, rural territory, labour resources, shots, village, demography, unemployment, employment, labour-market, agrarian sector.

Завантажити статтю (pdf)