Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Стройко Т.В., Лє Ван Шон Українсько-в’єтнамське економічне співробітництво як один з напрямів зовнішньоекономічної політики

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто процес становлення та формування напрямів українсько-в’єтнамського економічного співробітництва. Визначено, що глибока системна модернізація України потребує також значного оновлення та коригування зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної стратегії Однією з таких тенденцій є значне посилення ролі Східноазіатського регіону у світових економічних процесах. Опорною базою нинішнього етапу просування економічних інтересів України у Південно-Східній Азії не випадково обрано В’єтнам. Метою є дослідження напрямів активізації українсько-в’єтнамського економічного співробітництва.

Ключові слова: українсько-в’єтнамське економічне співробітництво, зовнішня політика, глобалізація, експорт, імпорт.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен процесс становления и формирования направлений украинско-вьетнамского экономического сотрудничества. Определенно, что глубокая системная модернизация Украины требует также значительного обновления и корректировки внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии. Одной из таких тенденций является значительное усиление роли Восточноазиатского региона в мировых экономических процессах. Основой нынешнего этапа продвижения экономических интересов Украины в Юго-восточной Азии не случайно избран Вьетнам. Целью является исследование направлений активизации украинско-вьетнамского экономического сотрудничества.

Ключевые слова: украинско-вьетнамское экономическое сотрудничество, внешняя политика, глобализация, экспорт, импорт.

АNNOTATION
The article describes the process of formation and the formation of directions of Ukrainian-Vietnamese economic cooperation. Specifically, that the deep systemic modernization of Ukraine also requires significant updating and adjusting foreign policy and foreign economic strategy. One of these trends is the significant strengthening of the role of the East Asian region in the global economic processes. The basis of the current stage of advancement of economic interests of Ukraine in the South-East Asia is not accidentally chosen Vietnam. The aim is to study the trends intensify Ukrainian-Vietnamese economic cooperation.

Keywords: Ukrainian-Vietnamese economic cooperation, foreign policy, globalization, export, import.

Завантажити статтю (pdf)