Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Яцишин С.Р. Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування

АНОТАЦІЯ
Стаття досліджує окремі інформаційні системи бухгалтерського обліку, пов’язані з автоматизацією формування звітності групи компаній (холдингів, корпорацій тощо). Розглядаються функціональні можливості спеціалізованих програмних продуктів для формування консолідованої фінансової звітності. Вони налаштовані на розв’язання основних груп завдань, які відповідають стадіям формування та використання консолідованої звітності. Здійснено порівняння, наведено переваги застосування аналізованих програмних продуктів. Визначено найбільш важливі функціональні можливості спеціалізованих систем консолідації фінансової звітності.

Ключові слова: консолідація, фінансова звітність, група компаній, програмне забезпечення, спеціалізовані системи консолідації.

АННОТАЦИЯ
Статья исследует отдельные информационные системы бухгалтерского учета, связанные с автоматизацией формирования отчетности группы компаний (холдингов, корпораций и т. д.). Рассматриваются функциональные возможности специализированных программных продуктов для формирования консолидированной финансовой отчетности. Они настроены на решение основных групп задач, которые соответствуют стадиям формирования и использования консолидированной отчетности. Проведено сравнение, указаны преимущества применения рассматриваемых программных продуктов. Определены наиболее важные функциональные возможности специализированных систем консолидации финансовой отчетности.

Ключевые слова: консолидация, финансовая отчетность, группа компаний, программное обеспечение, специализированные системы консолидации.

АNNOTATION
The article explores some information systems accounting to the automation of reporting group companies (holdings, corporations, etc.). Consider functionality of specialized software for generating the consolidated financial statements. They are configured to solve major groups tasks that correspond stages formation and use the consolidated statements. Been compared and listed advantages of using the considered software products. Defined the most important functionalities specialized consolidation of financial statements.

Key words: consolidation, financial statements, group of companies, software, specialized systems consolidation.

Завантажити статтю (pdf)