Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Караєва Н.В. Характеристика можливостей комп’ютерних систем і програмних засобів для економіко-екологічного аналізу господарської діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено функціональні можливості інформаційних технологій, що можуть бути використані для здійснення різнопланових задач економіко-екологічного аналізу, зокрема програмні засоби для статистичної обробки даних; комп’ютерні системи та програмні засоби для моніторингу і оцінки екологічних параметрів економічної діяльності підприємств; комп’ютерні системи радіаційного моніторингу; програмні засоби для автоматизованого розрахунку безпеки та надійності складних технічних систем; програмні засоби для оцінки фінансово-економічних параметрів екологонебезпечних підприємств; географічні інформаційні системи (ГІС) для візуалізації просторової інформації.

Ключові слова: економіко-екологічний аналіз, комп’ютерні системи, програмні засоби, ГІС, екологічний і радіаційний моніторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы функциональные возможности информационных технологий, которые могут быть использованы для осуществления разноплановых задач экономико-экологического анализа, в частности программные средства для статистической обработки данных; компьютерные системы и программные средства для мониторинга и оценки экологических параметров экономической деятельности предприятий; компьютерные системы радиационного мониторинга; программные средства для анализа безопасности технических систем; программные средства для оценки финансово-экономических параметров экологоопасных предприятий; географические информационные системы (ГИС) для визуализации пространственной информации.

Ключевые слова: экономико-экологический анализ, компьютерные системы, программные средства, ГИС, экологический и радиационный мониторинг.

ANNOTATION
Article objective is function analysis of information technology, which can be used to perform various tasks of economic and environmental analysis, namely software for statistical data processing; computer systems and software for monitoring and evaluation of the environmental parameters of economic activities of enterprises; computer radiation monitoring systems; software tools for the analysis of safety of technical systems; software tools to assess the financial and economic parameters of ecology dangerous enterprises; geographic information systems (GIS) for the visualization of spatial information.

Keywords: economic and environmental analysis, computer systems, software, GIS, environmental and radiation monitoring.

Завантажити статтю (pdf)