Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Труніна І.М. Особливості складання фінансової звітності в умовах гіперінфляції за національними і міжнародними стандартами

АНОТАЦІЯ
Під час інфляції купівельна спроможність грошей зменшується настільки, що порівняння сум, отриманих від операцій та інших подій, що відбулися у різні проміжки часу, навіть у той же звітній період, стає некоректним. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції не може достовірно відображати результати діяльності підприємства, тому її необхідно перераховувати з урахуванням показника інфляції. Національні та Міжнародні стандарти мають різні особливості коригування фінансової звітності на інфляційний чинник. У статті розглянуто особливості складання фінансової звітності в умовах гіперінфляції за Національними і Міжнародними стандартами та процедури коригування форм фінансової звітності. Правильно складена фінансова звітність надасть зовнішнім користувачам достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства в умовах гіперінфляції.

Ключові слова: фінансова звітність, інфляція, гіперінфляція, Національні стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

АННОТАЦИЯ
Во время инфляции покупательная способность денег уменьшается настолько, что сравнение сумм, полученных от операций и других событий, произошедших в разные промежутки времени, даже в тот же отчетный период, становится некорректным. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции не может достоверно отражать результаты деятельности предприятия, поэтому ее необходимо пересчитывать с учетом показателя инфляции. Национальные и Международные стандарты имеют разные особенности корректировки финансовой отчетности на инфляционный фактор. В статье рассмотрены особенности составления финансовой отчетности в условиях гиперинфляции согласно Национальным и Международным стандартам и процедуры корректировки форм финансовой отчетности. Правильно составленная финансовая отчетность предоставит внешним пользователям достоверную информацию о финансовом состоянии предприятия в условиях гиперинфляции.

Ключевые слова: финансовая отчетность, инфляция, гиперинфляция, Национальные стандарты бухгалтерского учета, Международные стандарты бухгалтерского учета.

АNNOTATION
During inflation, the purchasing power of money is reduced so that the comparison of the amounts received from the transactions and other events that have occurred at different periods of time, even in the same reporting period, it becomes incorrect. Financial statements in hyperinflationary economies cannot reliably reflect the results of the company, so it is necessary to recalculate the inflation index. National and international standards have different features adjustments to the financial statements as of the inflation factor. The article discusses the features of the financial statements in hyperinflationary economies in accordance with national and international standards and procedures for adjustment of financial statements forms. Correct preparation of financial statements for external users to provide reliable information about the financial condition of the enterprise in the conditions of hyperinflation.

Keywords: financial statements, inflation, hyperinflation, national accounting standards and international accounting standards.

Завантажити статтю (pdf)