Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Наумчук А.В., Шматковська Т.О. Відображення результатів операційної діяльності у фінансовій звітності підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід

АНОТАЦІЯ
У статті окреслено особливості відображення результатів операційної діяльності у вітчизняній фінансовій звітності та фінансовій звітності зарубіжних країн, пов’язані зі специфікою економік, оскільки однойменні господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку різних держав по-різному. Наведено переваги і недоліки показників прибутку від операційної діяльності, що розраховуються за методиками формування звітів про фінансові результати України та країн близького зарубіжжя (Російської Федерації та Республіки Білорусь).

Ключові слова: прибуток, збиток, доходи, витрати, операційна діяльність підприємства, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены особенности отражения результатов операционной деятельности в отечественной финансовой отчетности и финансовой отчетности зарубежных стран, связанные со спецификой экономик, поскольку одни и те же хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете различных государств по-разному. Приведены преимущества и недостатки показателей прибыли от операционной деятельности, которые рассчитываются по методикам формирования отчетов о финансовых результатах Украины и стран ближнего зарубежья (Российской Федерации и Республики Беларусь).

Ключевые слова: прибыль, убыток, доходы, расходы, операционная деятельность предприятия, финансовая отчетность.

ANNOTATION
This article outlines the features of displaying the results of operations in the domestic financial statements and the financial statements of foreign countries. Displaying in the financial statements related to specific economies as the same business transactions reflected in the accounting of different countries in different ways. Shown the benefits and shortcomings of profit from operations, calculated using the methods finance reports on the results of Ukraine, Russia and Belarus.

Keywords: profit, loss, income, costs, operating activities of the company, financial statements.

Завантажити статтю (pdf)