Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мардус Н.Ю., Шкарлат А.О. Теоретичні і методичні підходи до визначення прибутку підприємства у обліку і аудиті

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальним питанням визначення прибутку в обліку й аудиті на вітчизняних підприємствах. Визначено поняття термінів фінансових результатів і прибутку підприємства, досліджено нормативну базу з регулювання фінансових результатів підприємства (прибутку) в Україні, розглянуто основні методичні підходи організації бухгалтерського і податкового обліку до формування і використання прибутку на підприємстві. Узагальнено теоретичні і методичні підходи до визначення прибутку підприємства в обліку й аудиті.

Ключові слова: прибуток, фінансовий результат, дохід, витрати, бухгалтерський облік, податковий облік, аудит.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам определения прибыли в учете и аудите на отечественных предприятиях. Определено понятие финансовых результатов и прибыли предприятия, исследована нормативная база по регулированию финансовых результатов предприятия (прибыли) в Украине. Рассмотрены основные методические подходы к организации бухгалтерского и налогового учета по формированию и использованию прибыли на предприятии. Обобщены теоретические и методические подходы к определению прибыли предприятия в учете и аудите.

Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, доход, затраты, бухгалтерский учет, налоговый учет, аудит.

ANNOTATION
The article is devoted to topical issues of the definition of income in accounting and auditing in domestic enterprises. The concept of financial results and profits, investigated the regulatory framework for regulation of financial results (profits) in Ukraine, the basic methodological approaches of accounting and tax accounting on the formation and use of profits in the company and summarized theoretical and methodological approaches to determining the profits of the enterprise to account and audit.

Keywords: profit, financial result, income, expenses, accounting, tax accounting, audit.

Завантажити статтю (pdf)