Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бєлозерцев В.С., Кузнецова О.М. Звіт про фінансові результати, його сутність і значення в контексті національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості складання звіту про фінансові результати за національними та міжнародними стандартами обліку. Проаналізовано зміст НП(С)БО 1 « Загальні вимоги до фінансової звітності» та МСБО 1 «Подання фінансової звітності» у частині відображення інформації про фінансові результати діяльності підприємства. Виявлено суперечності у відображенні інформації про фінансові результати у звітності за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Ключові слова: фінансові результати, сукупний дохід, звітність, стандарти, доходи, витрати.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности составления отчета о финансовых результатах по национальным и международным стандартам учета. Проанализировано содержание НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» и МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» в части отображения информации о финансовых результатах деятельности предприятия. Выявлены противоречия в отображении информации о финансовых результатах в отчетности по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета.

Ключевые слова: финансовые результаты, совокупный доход, отчетность, стандарты, доходы, расходы.

ANNOTATION
The article describes the features of the statement of financial performance on national and international accounting standards. A content analysis of NP(S)A 1 “General requirements for the financial statements” and IAS 1 “Presentation of Financial Statements” in the part display information about the financial results of the company. Revealed inconsistencies in the mapping information in the financial statements at the national and international accounting standards.

Key words: financial results, total revenue, accounting standards, income, expenses.

Завантажити статтю (pdf)