Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Куряча Н.В. Наукові засади формування соціальних умов розвитку підприємництва та пенсійного забезпечення підприємців

АНОТАЦІЯ
Вирішення кожною окремою державою світу суперечності між виробничою ефективністю і соціальною справедливістю в західній економічній літературі зведено до таких чотирьох принципів реалізації державою соціальної справедливості, як егалітарний; роулсіанський; утилітарний; ринковий. Пенсійне забезпечення, що є основною складовою системи соціального забезпечення населення в Україні, є стратегічною системою.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, соціальний дохід, система соціального забезпечення, соціальний захист, соціальна політика, пенсійна система, підприємництво.

АННОТАЦИЯ
Решение каждым отдельным государством мира противоречия между производственной эффективностью и социальной справедливостью в западной экономической литературе сведено к таким четырем принципам реализации государством социальной справедливости, как эгалитарный; роулсианский; утилитарный; рыночный. Пенсионное обеспечение, являясь основной составной частью системы социального обеспечения населения в Украине, является стратегической системой.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, социальный доход, система социального обеспечения, социальная защита, социальная политика, пенсионная система, предпринимательство.

АNNOTATION
Addressing every single state in the world the contradiction between production efficiency and social justice in the Western economic literature reduced to four principles of implementation of state social equity, egalitarian; roulsiansky; utilitarian; market. Pension provision, being a major component of social security of the population in Ukraine is a strategic system.

Key words: pensions, social income, social security system, social protection, social policy, pension system, entrepreneurship.

Завантажити статтю (pdf)