Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Данилюк О.І. Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень. Проаналізовано основні дефініції пенсійного забезпечення. Встановлено, що основними характерними особливостями пенсії є її систематичність та регулярність, певна періодичність, те, що пенсійні виплати здійснюються в регламентованих законодавством випадках, а також носить індивідуалізований характер та набуває грошове зовнішнє вираження. Проаналізовано деякі цифри стану пенсійної системи України. Виокремлено основні проблеми пенсійної системи та запропоновано шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: євроінтеграція, недержавні пенсійні фонди, пенсійна система, пенсійне забезпечення, страхування.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснено состояние пенсионного обеспечения населения Украины в контексте евроинтеграционных преобразований. Проанализированы основные дефиниции пенсионного обеспечения. Установлено, что основными характерными особенностями пенсии является ее систематичность и регулярность, определенная периодичность, то, что пенсионные выплаты осуществляются в регламентированных законодательством случаях, а также носят индивидуализированный характер и приобретают денежное внешнее выражение. Проанализированы некоторые цифры состояния пенсионной системы Украины. Выделены основные проблемы пенсионной системы и предложены пути их совершенствования.

Ключевые слова: евроинтеграция, негосударственные пенсионные фонды, пенсионная система, пенсионное обеспечение, страхование.

АNNOTATION
The article revealed the state pension population of Ukraine in the context of European integration reforms. The basic definition of pensions. It was established that the main theme is her pension regularity and consistency, a certain frequency, that pension payments are made in cases regulated by law and is individualized nature and takes monetary outward expression. Some figures analyzed the state pension system in Ukraine. Thesis there is determined the main problems of the pension system and suggest ways to improve them.

Keywords: еuropean integration, private pension funds, the pension system, pensions and insurance.

Завантажити статтю (pdf)