Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Черемісіна Т.В., Казачковська Г.В., Токаренко О.І. Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів з метою подальших розроблень та впроваджень новітніх методик щодо управління розвитком міст. Завданнями дослідження є аналіз класифікації населених пунктів та дослідження взаємодії елементів внутрішнього та зовнішнього середовища міста. Аналіз показав, що у науковій літературі з проблем вивчення міста існують різні точки зору його класифікації. Узагальнено, що відсутня комплексна класифікація питань з визначення та класифікації населених пунктів на сучасному етапі. Структуровані погляди дослідників-регіоналістів з питань класифікації населених пунктів. Доведено, що будь-яке місто, незалежно від наведеної класифікації, функціонує і розвивається під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ключові слова: місто, класифікація населених пунктів, зовнішнє та внутрішнє середовище міста.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование вопросов определения и классификации населенных пунктов с целью дальнейших разработок и внедрений новейших методик по управлению развитием городов. Заданиями исследования являются анализ классификации населенных пунктов и исследование взаимодействия элементов внутренней и внешней среды города. Анализ показал, что в научной литературе по проблемам изучения города существуют различные точки зрения его классификации. Обобщено, что отсутствует комплексная классификация вопросов по определению и классификации населенных пунктов на современном этапе. Структурированы взгляды исследователей-регионалистов по вопросам классификации населенных пунктов. Доказано, что любой город, независимо от приведенной классификации, функционирует и развивается под влиянием внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: город, классификация населенных пунктов, внешняя и внутренняя среда города.

АNNOTATION
A study on the definition and classification of settlements for further development and implementation of new techniques for managing urban development. The objectives of the study are to analyze the settlements and classification study the interaction of elements internal and external environment of the city. The analysis showed that in the scientific literature on learning the city there are different points of view of its classification. Generalized that there is no comprehensive classification of the definition and classification of settlements today. Structured researchers-regioncians views on the classification of settlements. It is proved that any city, regardless of the classification operates and develops under the influence of external and internal environment.

Key words: city, classification settlements, external and internal environment of the city.

Завантажити статтю (pdf)