Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Циба Т.О. Проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємстві

АНОТАЦІЯ
Для нормального функціонування необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, зокрема про стан дебіторської заборгованості, про законність і підтвердження господарських операцій, в результаті яких вона виникла. У статті визначені проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, зокрема непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів, які передбачені в П(С)БО 10, до обліку на українських підприємствах і, виходячи з цього, недостовірні дані під час відображення резерву сумнівних боргів в балансі; недосконалість класифікації дебіторської заборгованості та її оцінки, нормативного забезпечення обліку дебіторської заборгованості. Здійснивши аналіз проблемних аспектів обліку дебіторської заборгованості, акцентували увагу на тому, що їх ігнорування негативним чином впливає на якість бухгалтерських записів щодо її виникнення та стану погашення. Відповідно, це унеможливлює формування ефективної системи контролю за своєчасністю погашення заборгованості, що знижує конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта. У статті наголошено на необхідності розроблення напрямів розвитку обліку дебіторської заборгованості для потреб управління підприємством, які містили б конкретні шляхи усунення виявлених проблемних аспектів. Автором запропоновано розробити і затвердити документи, що підтверджують дебіторську заборгованість; сформувати аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості, спрямоване на отримання інформації комплексного характеру з використанням її для розрахунку резерву сумнівних боргів на підставі середніх статистичних даних; автоматизувати облік дебіторської заборгованості, що забезпечить необхідний обсяг вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами та зробить можливим здійснення контролю за станом погашення заборгованості дебіторами. Основною проблемою в цих умовах господарювання є несвоєчасне та неповне виконання суб’єктами своїх зобов’язань, тобто порушення домовленостей між сторонами, тому в статті зазначено про доцільність формування політики управління дебіторською заборгованістю та розроблення моделі співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості, яка б дала змогу швидко та якісно виявляти негативні явища та сприяла постійному зменшенню заборгованості підприємства.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, облік дебіторської заборгованості, проблеми обліку дебіторської заборгованості, якість бухгалтерських записів, система контролю за погашенням дебіторської заборгованості.

АННОТАЦИЯ
Для нормального функционирования необходимо, чтобы предприниматели, принимая решения, имели достоверную информацию о финансовом состоянии предприятия, в частности о состоянии дебиторской задолженности, о законности и подтверждении хозяйственных операций, в результате которых она возникла. В статье определены проблемные аспекты учета дебиторской задолженности на предприятии, в частности неприспособленность методов определения резерва сомнительных долгов, которые предусмотрены в П(С)БУ 10, к учету на украинских предприятиях и, исходя из этого, недостоверные данные при отображении резерва сомнительных долгов в балансе; несовершенство классификации дебиторской задолженности и ее оценки, нормативного обеспечения учета дебиторской задолженности. Осуществив анализ проблемных аспектов учета дебиторской задолженности, акцентировали внимание на том, что их игнорирование негативным образом влияет на качество бухгалтерских записей по ее возникновению и состоянию погашения. Соответственно, это делает невозможным формирование эффективной системы контроля за своевременностью погашения задолженности, что снижает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. В статье отмечается необходимость разработки направлений развития учета дебиторской задолженности для нужд управления предприятием, которые бы содержали конкретные пути устранения выявленных проблемных аспектов. Автором предложено разработать и утвердить документы, подтверждающие дебиторскую задолженность; сформировать аналитическое обеспечение дебиторской задолженности, направленное на получение информации комплексного характера с использованием ее для расчета резерва сомнительных долгов на основании средних статистических данных; автоматизировать учет дебиторской задолженности, которая обеспечит необходимый объем достоверной и доступной информации по расчетам с дебиторами и сделает возможным осуществление контроля за состоянием погашения задолженности дебиторами. Основной проблемой в этих условиях предприятия является несвоевременное и неполное выполнение субъектами своих обязательств, то есть нарушение договоренностей между сторонами, поэтому в статье указано о целесообразности формирования политики управления дебиторской задолженностью и разработки модели соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, которая бы позволила быстро и качественно выявлять негативные явления и способствовать постоянному уменьшению задолженности предприятия.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, учет дебиторской задолженности, проблемы учета дебиторской задолженности, качество бухгалтерских записей, система контроля за погашением дебиторской задолженности.

ANNOTATION
For normal operation it is necessary that businesses, taking a decision had accurate information about the financial position, in particular, on the status of receivables and confirm the legality of business operations, in which it arose. In the article the problematic aspects of account receivables in the company, including the inability methods for determining the allowance for doubtful debts provided for in the P(S) 10, accounting for Ukrainian enterprises and, therefore, unreliable data when displaying the allowance for doubtful debts in the balance sheet; imperfect classification of receivables and evaluation, regulatory support account receivables. By carrying out an analysis of the problematic aspects of the account receivables are considered, the fact that they ignore negative impact on the quality of accounting records about its origin and state of maturity. Accordingly, it is impossible to establish an effective system of control over the timely repayment, which reduces the competitiveness of the business entity. The paper stressed the need to develop directions of the account receivable for the needs of management, which would contain concrete ways to address identified problem areas. The author asked to develop and approve documents confirming accounts receivable; form analytical support receivable, aimed at getting information complex character using it to calculate the allowance for doubtful accounts based on the statistical data medium; automate account receivables, which will provide the necessary amount of reliable and accessible information on settlements with debtors and make it possible to control the state debt debtors. The main problem in these economic conditions is untimely and incomplete implementation of the subjects of its obligations, that is a violation of agreements between the parties, as stated in the article on the appropriateness of policy accounts receivable management and development model value of receivables and payables, which would quickly and qualitatively detect negative phenomena and promote continuous debt reduction company.

Key words: accounts receivable, account receivable, account receivable problems, quality of accounting records control system for the collection of receivables.

Завантажити статтю (pdf)