Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Писарчук О.В. Методичні аспекти організації обліку інноваційно-активних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні напрями організації обліку інноваційно-активних підприємств. Визначено доцільність узгодження структури формування облікової інформації в підсистемі обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційним розвитком із структурною характеристикою параметрів, які описують інновацію. Розглянуто основні напрями виокремлення витрат саме інноваційної діяльності в загальній сукупності витрат підприємства. Сформульовано основні проблеми визнання, оцінки та відображення в бухгалтерському обліку витрат та результатів інноваційної діяльності, які походять із неузгодженості часових параметрів. Запропоновано напрями узгодження критеріїв визнання категорій інноваційної діяльності в бухгалтерському, статистичному, управлінському та стратегічному обліку.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, організація обліку, обліково-аналітичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные направления организации учета инновационно-активных предприятий. Определена целесообразность согласования структуры формирования учетной информации в подсистеме учетно-аналитического обеспечения управления инновационным развитием со структурной характеристикой параметров, которые описывают инновацию. Рассмотрены основные направления выделения затрат именно инновационной деятельности в общей совокупности затрат предприятия. Сформулированы основные проблемы признания, оценки и отображения в бухгалтерском учете затрат и результатов инновационной деятельности, основанные на несогласованности временных параметров. Предложены направления согласования критериев признания категорий инновационной деятельности в бухгалтерском, статистическом, управленческом и стратегическом учете.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, организация учета, учетно-аналитическое обеспечение.

ANNOTATION
The article deals with main directions of the organization of accounting innovation active enterprises are considered. Feasibility of harmonizing the structure formation of accounting information in the subsystem of registration-analytical maintenance of management of innovative development of the structural characteristic parameters determined innovates. The main cost allocation direction of innovation, out of the total aggregate costs is considered. The main problems are formulated on the recognition, evaluation and display in the accounting of costs and benefits of innovation, based on the timing inconsistency. Directions matching criteria categories innovation offered in accounting, statistical, administrative and strategic account.

Key words: innovation, innovative activities, organization of accounting, accounting and analytical support.

Завантажити статтю (pdf)