Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Онищенко О.В., Ткаченко І.В., Шапран О.І. Аналіз та оцінка ліквідності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічну сутність понять «ліквідність» та «платоспроможність». Розраховано та проаналізовано показники ліквідності підприємства вагонобудування, а також досліджено чинники, що спричинили їх зміни. Запропоновано напрями щодо покращення ліквідності підприємств. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні методичних підходів до аналізу ліквідності підприємств, що включають систему ключових індикаторів і дають змогу своєчасно виявити необхідність зміни пріоритетів в управлінні платоспроможністю підприємств.

Ключові слова: баланс, актив, пасив, ліквідність, платоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована экономическая сущность понятий «ликвидность» и «платежеспособность». Рассчитаны и проанализированы показатели ликвидности предприятия вагоностроения, а также исследованы факторы, повлекшие их изменения. Предложены направления по улучшению ликвидности предприятий. Практическая значимость работы заключается в обосновании методических подходов к анализу ликвидности предприятий, которые включают систему ключевых индикаторов и позволяют своевременно выявить изменения в управлении платежеспособностью предприятий.

Ключевые слова: баланс, актив, пассив, ликвидность, платежеспособность.

ANNOTATION
The article studies the economic substance of concepts “liquidity” and “solvency” Calculated and analyzed liquidity car building company and investigated the factors that caused them to change. Directions for improving the liquidity of companies. The practical significance of the scientific work is to substantiate methodological approaches to the analysis of liquidity in enterprises, including a system of key indicators and allow detect timely the need to change priorities in solvency management of enterprise

Key words: balance, asset, liability, liquidity, solvency.

Завантажити статтю (pdf)