Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Нусінов В.Я., Буркова Л.А., Жукова О.В. Розробка показника оцінки ефективності економічних інвестицій

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що більшість авторів, які досліджують проблеми оцінки ефективності діяльності підприємств, пропонує використовувати дисконтований чистий грошовий потік і відповідну йому внутрішню норму рентабельності. Визначено, що на практиці при цьому не враховуються дебіторська і кредиторська заборгованості, сформовані підприємством під час виробництва та реалізації готової продукції у процесі здійснення інвестиційних проектів. Обґрунтовано, що при такому підході загальноприйнятий показник NPV є сумішшю між прибутком і грошовим потоком. Відповідно до цього запропоновано удосконалити методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій.

Ключові слова: ефективність, інвестиції, інвестиційний проект, грошовий потік, показник оцінки ефективності економічних інвестицій.

АННОТАЦИЯ
В статье установлено, что большинство авторов, которые исследуют проблемы оценки эффективности деятельности предприятий, предлагает использовать дисконтированный чистый денежный поток и соответствующую ему внутреннюю норму рентабельности. Определено, что на практике при этом не учитываются дебиторская и кредиторская задолженности, сформированные предприятием при производстве и реализации готовой продукции в процессе осуществления инвестиционных проектов. Обосновано, что при таком подходе общепринятый показатель NPV представляет собой смесь между прибылью и денежным потоком. В соответствии с этим предложено усовершенствовать методические подходы к оценке эффективности инвестиций.

Ключевые слова: эффективность, инвестиции, инвестиционный проект, денежный поток, показатель оценки эффективности экономических инвестиций.

ANNOTATION
The paper found that the majority of authors who explore the problem of assessing the efficiency of enterprises, proposes to use the discounted net cash flow and the corresponding internal rate of return. Determined that in practice it does not take into account receivables and payables, formed now in the production and sale of finished products in the implementation of investment projects. Proved that this approach generally accepted indicator of NPV is a mix between profit and cash flow. According to the proposed improved methodological approaches to evaluating the effectiveness of investments.

Key words: efficiency, investment, investment project, cash flow, indicator of assessment of efficiency of economic investments.

Завантажити статтю (pdf)