Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лисенко А.О. Застосування функціонально-вартісного аналізу в сфері управління витратами підприємств дорожнього господарства

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано розглянути реалізацію моделі управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування згідно з їх класифікацією від звичайної діяльності підприємства за ознакою результативності витрачання на засадах теорії функціонально-вартісного аналізу (ФВА), що є ефективним інструментом виявлення резервів використання ресурсів підприємства. Опис робіт з експлуатаційного утримання автодоріг, згідно з принципом функціональності, відбувається у вигляді відповідних корисних функцій компонентів системи, що перетворюють вхідні ресурси підприємства на споживчі властивості дороги. При цьому такі функції є абстрагованим виразом, відокремленим від економічної сутності носіїв витрат. Ефективність і результативність експлуатаційного утримання визначаються встановленням співвідношення між функціями системи та витратами на їх виконання, що повинні бути мінімізованими за звітний період.

Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз, витрати, функції, управління витратами, експлуатаційне утримання, автомобільні дороги.

АННОТАЦИЯ
В статье предложено рассмотреть реализацию модели управления затратами на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования согласно их классификации от обычной деятельности предприятия по признаку результативности расходования на основе теории функционально-стоимостного анализа (ФСА), что является эффективным инструментом выявления резервов использования ресурсов предприятия. Описание работ по эксплуатационному содержанию автодорог, согласно принципу функциональности, происходит в виде соответствующих полезных функций компонентов системы, преобразующих входные ресурсы предприятия на потребительские свойства дороги. При этом такие функции являются абстрагированным выражением, отделенным от экономической сущности носителей затрат. Эффективность и результативность эксплуатационного содержания определяются установлением соотношения между функциями системы и затратами на их выполнение, которые должны быть минимизированы за отчетный период.

Ключевые слова: функционально-стоимостный анализ, расходы, функции, управление затратами, эксплуатационное содержание, автомобильные дороги.

АNNOTATION
The paper invited to review the implementation of the model of public expenditure management in the operational maintenance of roads according to their classification from ordinary activities of the enterprise on the basis of the impact of spending on the basis of the theory of functional-cost analysis (FCA), which is an effective tool for identifying reserves use of enterprise resources. Description of the works on the operational maintenance of roads according to the principle of functionality comes in the form of useful functions relevant system components that convert input resources of the enterprise on the consumer properties of the road. In addition, these functions have abstracted expression, separated from the economic essence of media costs. The efficiency and effectiveness of the operational content is determined by the establishment of relations between the functions of the system and the cost of their implementation, which should be minimized during the reporting period.

Keywords: functional-cost analysis, cost, function, cost management, operational maintenance, roads.

Завантажити статтю (pdf)