Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лепетюха Н.В., Артекова Т.О. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства харчової промисловості

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль зовнішнього середовища в діяльності підприємств. Обґрунтовано доцільність проведення аналізу впливу чинників зовнішнього середовища на підприємство. Проаналізовано методи оцінки впливу макросередовища на результати діяльності суб’єктів господарювання. Сформовано перелік можливих факторів впливу макросередовища на діяльність підприємства кондитерської галузі. Проведено оцінку впливу зовнішніх факторів на обсяг реалізації продукції підприємства кондитерської галузі за допомогою кореляційного та PEST- аналізу.

Ключові слова: підприємство, методи, зовнішнє середовище, фактори, вплив, кореляція, макросередовище, мікросередовище, PEST- аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль внешней среды в деятельности предприятий. Обоснована целесообразность проведения анализа влияния факторов внешней среды на предприятие. Проанализированы методы оценки влияния макросреды на результаты деятельности субъектов хозяйствования. Сформирован перечень возможных факторов влияния макросреды на деятельность предприятия кондитерской отрасли. Проведена оценка влияния внешних факторов на объем реализации продукции предприятия кондитерской отрасли с помощью корреляционного и PEST- анализа.

Ключевые слова: предприятие, методы, внешняя среда, факторы, влияние, корреляция, макросреда, микросреда, PEST-анализ.

ANNOTATION
In the article the role of the environment in the enterprise. The necessity of analyzing the impact of environmental factors on the company. The methods to assess the impact on macro performance of the entities. Formed a list of possible impacts on the macro environment of an enterprise confectionery industry. On this basis, assessed the impact of external factors on sales of enterprise confectionery industry using correlation and PEST- analysis.

Keywords: enterprise, methods, external environment, factors, effect, correlation, macroenvironment, microenvironment, PEST-analysis.

Завантажити статтю (pdf)