Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бага Л.Г., Кондратюк Н.В. Глобалізаційні виклики управління агрохолдингами в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні фактори виникнення, розвитку та функціонування корпорацій в сільському господарстві України. Оцінено роль аграрних корпорацій в розвитку сільського господарства України. Виділено основні напрями розвитку корпорацій галузі в умовах глобалізації економічних процесів. Проаналізовано вплив процесів глобалізації на розвиток формування аграрних холдингів в Україні. Описано специфіку управління трудовими ресурсами холдингу як особливого корпоративного підприємства. Узагальнено специфічні риси управління з урахуванням світових тенденцій розвитку управлінської культури корпорацій.

Ключові слова: глобалізація, управління, аграрний холдинг, трудові ресурси, напрями управління, стратегія, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные факторы возникновения, развития и функционирования корпораций в сельском хозяйстве Украины. Оценена роль аграрных корпораций в развитии сельского хозяйства Украины. Выделены основные направления развития корпораций отрасли в условиях глобализации экономических процессов. Проанализировано влияние процессов глобализации на развитие формирования аграрных холдингов в Украине. Описана специфика управления персоналом холдинга как особого корпоративного предприятия. Обобщены специфические черты управления с учетом мировых тенденций развития управленческой культуры корпораций.

Ключевые слова: глобализация, управление, аграрный холдинг, трудовые ресурсы, направления управления, стратегия, эффективность.

АNNOTATION
The article examines the main factors the origin, development and functioning of corporations in agriculture of Ukraine. Reviewed the role of agricultural corporations in the development of agriculture Ukraine. The main directions of the corporate sector in the context of globalization of economic processes. The influence of globalization on the development of the formation of agricultural holdings in Ukraine. Describe the specific workforce management holding company, as a special corporate enterprise. Overview specific features of management based on world trends in corporate management culture.

Key words: globalization, governance, agricultural holding, human resources, management direction, strategy, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)