Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лазебна І.В. Аналіз стану та захист економічної конкуренції у споживчому секторі економіки України

АНОТАЦІЯ
Для оцінки ситуації на товарних ринках і розроблення заходів із формування і підтримки умов конкуренції потрібно на постійній основі проводити моніторинг товарних ринків, на яких протиправні дії монополій можуть завдати суттєвої шкоди. У статті проаналізовано стан конкуренції на товарних ринках споживчих товарів України у 2009–2014 рр. Досліджено проблеми регулювання економічної конкуренції у споживчому секторі. Запропоновано напрями, які сприятимуть створенню ефективного конкурентного середовища на ринку споживчих товарів.

Ключові слова: конкуренція, захист економічної конкуренції, ринок споживчих товарів, харчова промисловість, легка промисловість, концентрація ринку.

АННОТАЦИЯ
Для оценки ситуации на товарных рынках и разработки мер по формированию и поддержанию условий конкуренции нужно на постоянной основе проводить мониторинг товарных рынков, на которых противоправные действия монополий могут нанести существенный вред. В статье проанализировано состояние конкуренции на товарных рынках потребительских товаров Украины в 2009–2014 гг. Исследованы проблемы регулирования экономической конкуренции в потребительском секторе. Предложены направления, способствующие созданию эффективной конкурентной среды на рынке потребительских товаров.

Ключевые слова: конкуренция, защита экономической конкуренции, рынок потребительских товаров, пищевая промышленность, легкая промышленность, концентрация рынка.

ANNOTATION
To assess the situation at the markets and to develop the measures for build and maintain conditions of competition government need to permanently monitor the commodity markets in which monopolies illegal actions can cause significant damage. The article analyzes the state of competition in product markets consumer products in Ukraine 2009-2014 biennium. The problems of regulating economic competition in the consumer sector. Directions that will facilitate the creation of an effective competitive market of consumer goods.

Keywords: competition, protection of economic competition, the market of consumer goods, food processing, light industry, market concentration.

Завантажити статтю (pdf)