Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стаканов Р.Д. Роль регіональних торговельних угод у розвитку міжнародної трудової міграції

АНОТАЦІЯ
Процеси торгівлі та міграції стають усе більшою мірою взаємопов’язаними. Вагомого значення набуває можливість управління міграційними процесами в рамках регіональних інтеграційних об’єднань. Певні аспекти такого регулювання з’являються тією чи іншою мірою вже на рівні регіональних торговельних угод. Питання щодо руху осіб не завжди містяться безпосередньо в таких угодах, а можуть бути включені до супутніх договорів. Також угоди, пов’язані з лібералізацією руху осіб, можуть мати різні стадії імплементації в різних країнах. Самі ж угоди можуть включати в себе різні типи міграції: покривати всю мобільність осіб, забезпечувати свободу міграції для окремих типів міграції, зокрема висококваліфікованих працівників, сприяти руху постачальників послуг, спрощенню процедур для руху інвесторів та ін. Дана стаття є частиною дослідження ролі регіональної міграційної політики у формуванні глобального ринку праці.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційна політика, регіональні торговельні угоди.

АННОТАЦИЯ
Процессы торговли и миграции становятся все более взаимосвязанными. Особое значение приобретает возможность управления миграционными процессами в рамках региональных интеграционных объединений. Определенные аспекты такого регулирования появляются в той или иной степени уже на уровне региональных торговых соглашений. Вопрос перемещения лиц не всегда содержится непосредственно в таких сделках, он может быть включен также и в сопутствующие договоры. Также соглашения, связанные с либерализацией движения лиц, могут иметь различные стадии имплементации в различных странах. Сами же соглашения могут: покрывать всю мобильность лиц, обеспечивать свободу передвижения для отдельных типов миграции, в частности высококвалифицированных работников, содействовать мобильности поставщиков услуг, упрощать процедуры движения инвесторов, упрощать другие типы миграции. Данная статья является частью исследования роли региональной миграционной политики в формировании глобального рынка труда.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, миграционная политика, региональные торговые соглашения.

ANNOTATION
The purpose of this article is to highlight the role of regional trade agreements in the development of international labour migration. The process of trade and migration are becoming increasingly interlinked. The significant importance has the possibility to manage migration in regional integration associations. Certain aspects of this regulation appear at the level of regional trade agreements. The issue of mobility are not always directly included in such agreements, but it may be included in supplementary arrangements. Also, the agreements relating to the liberalization of the movement of people can have different stages of implementation across countries. Such agreements may include different types of migration: cover mobility of all persons, provide freedom of migration for certain types of migrants, particularly for highly skilled workers, facilitate movement of service providers, simplify procedures for investors movement, simplify other types of migration. This article is part of a study of the role of regional migration policy in shaping the global labour market.

Keywords: international labor migration, migration policy, regional trade agreements.

Завантажити статтю (pdf)