Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Радіонов Ю.Д. Інституціональна теорія як інструмент дослідження бюджету

АНОТАЦІЯ
У статті проведено науково-методологічний аналіз ролі інституціональної теорії в дослідженні бюджету. Зазначено її актуальність в нинішніх умовах трансформації. Проблеми становлення інституту бюджету переважно пов’язані з інституційною невизначеністю щодо розвитку та еволюції суспільства і ролі та місця бюджету в цьому процесі. Наголошено на необхідності посилення ролі держави як суспільного інституту в регулюванні соціально-економічними процесами та формування основ становлення ефективного інституту бюджету, що стане важливим чинником пожвавлення економічної діяльності, підвищення життєвого рівня населення та сприятиме еволюції суспільства.

Ключові слова: бюджет, держава, бюджетні кошти, інституціональна теорія, бюджетна політика, інститут.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен научно-методологический анализ роли институциональной теории в исследовании бюджета. Отмечена ее актуальность в нынешних условиях трансформации. Проблемы становления института бюджета в основном связаны с институциональной неопределенностью, касающейся развития и эволюции общества, а также роли и места бюджета в этом процессе. Акцентировано внимание на необходимости усиления роли государства как общественного института в регулировании социально-экономических процессов и формировании основ становления эффективного института бюджета, что станет важным фактором оживления экономической деятельности, повышения жизненного уровня населения и будет способствовать эволюции общества.

Ключевые слова: бюджет, государство, бюджетные средства, институциональная теория, бюджетная политика, институт.

ANNOTATION
In the article the scientific and methodological analysis of the role of institutional theory in the research budget. Noted its relevance in the current context of transformation. Problems of the Institute budget, mainly related to institutional uncertainty regarding the development and evolution of society and the place and role of the budget in the process. The necessity of strengthening the state's role as a public institution in the regulation of social-economic processes and laying the foundations of the formation of effective institutions budget that will be an important factor in the revival of economic activity, improve living standards and contribute to the evolution of society.

Keywords: budget, state, budget funds, institutional theory, budget policy, institute.

Завантажити статтю (pdf)