Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Горбачук В.М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал

АНОТАЦІЯ
Належна всебічна оцінка наявної ситуації дає змогу впевненіше моделювати майбутнє. Моделювання майбутнього є надзвичайно важливим для фінансово-інвестиційних рішень. У новому технологічному світі не буде чіткого розмежування між людиною і машиною, фактичною і віртуальною реальністю. На початку третього тисячоліття людство вступило у захоплюючий період найбільших змін у своїй історії. Наприкінці ХХІ ст. небіологічна частка нашого інтелекту буде у трильйони трильйонів разів потужніша, ніж позбавлений допомоги людський інтелект.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, глобальні інвестиції, моделювання майбутнього, людський капітал, кібернетика.

АННОТАЦИЯ
Надлежащая всесторонняя оценка имеющейся ситуации позволяет увереннее моделировать будущее. Моделирование будущего чрезвычайно важно для финансово-инвестиционных решений. В новом технологическом мире не будет четкого размежевания между человеком и машиной, фактической и виртуальной реальностью. В начале третьего тысячелетия человечество вступило в захватывающий период наибольших изменений в своей истории. В конце ХХІ столетия небиологическая доля нашего интеллекта будет в триллионы триллионов раз мощнее, чем лишенный помощи человеческий интеллект.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, глобальные инвестиции, моделирование будущего, человеческий капитал, кибернетика.

ANNOTATION
A proper comprehensive evaluation for the present situation allows more confident modeling of the future. Modeling of the future is extremely important for finance and investment decisions. The distinct boundaries between a man and a machine, actual and virtual reality would not exist in the new technology world. At the beginning of the third millenium, the humankind entered the most intriguing period in its history. At the end of the 21-st century, a non-biological part of our intelligence will be in trillions of trillions times more powerful than a unaided human intellect.

Keywords: information and communication technologies, global investments, modeling of the future, human capital, cybernetics.

Завантажити статтю (pdf)