Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шендригоренко М.Т. Нематеріальні активи підприємства як об'єкт обліку і аудиту

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність дослідження класифікаційних ознак нематеріальних активів. Узагальнено відмінності з визначення класифікації нематеріальних активів за національними нормативними документами та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 38. Конкретизовано переваги використання системи SAP R/3 для автоматизації облікового процесу на гірничозбагачувальних підприємствах Криворіжжя. Надано характеристику модулям «Управлінський облік і звітність», «Фінанси» системи SAP R/3, які використовуються для автоматизації управлінського обліку. Надано пропозиції з визначення етапів аудиторської перевірки операцій із нематеріальними активами.

Ключові слова: нематеріальний актив, об’єкт обліку, П(С)БО 8, SAP R/3, внутрішній аудит.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость исследования классификационных признаков нематериальных активов. Обобщены отличия по определению нематериальных активов по национальным нормативным документам и Международному стандарту бухгалтерского учета 38. Конкретизированы преимущества использования системы SAP R/3 для автоматизации учетного процесса на горно-обогатительных предприятиях Криворожья. Приведена характеристика модулей «Управленческий учет и отчетность», «Финансы» системы SAP R/3, использующихся для автоматизации управленческого учета. Даны предложения по определению этапов аудиторской проверки операций с нематериальными активами.

Ключевые слова: нематериальный актив, объект учета, П(С)БУ 8, SAP R/3, внутренний аудит.

АNNOTATION
In this article it research the necessity classification features of intangible assets. It generalized differences to determine the classification of intangible assets by national normative documents and International Accounting Standard 38. It concretized advantages of the SAP R / 3 to automate the accounting process for mining companies in city Kryvyi Rih. It shows the characteristics modules of «Management Accounting and Reporting», «Finance» of the system SAP R / 3 which is used for the automation of the administrative account. It submit proposals to determine the stages of the audit operations with intangible assets.

Keywords: intangible asset, accountability unit, Ukraine GAAP № 8, SAP R / 3, internal audit.

Завантажити статтю (pdf)