Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Проць Н.В. Сутність та фіскальна роль місцевих податків та зборів в умовах реформування бюджетного та податкового законодавства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність місцевих податків та зборів, досліджено роль у фінансовому забезпечені органів місцевого самоврядування. Проведений аналіз довів, що фіскальна функція місцевих податків і зборів має другорядне значення. Основними бюджетоутворюючими місцевими податками в Україні стали єдиний податок та плата за землю. Запропоновано способи удосконалення системи місцевого оподаткування шляхом оптимізації кількісного та якісного складу місцевих податків та віднесення до майнового податку доходів від продажу об’єктів майна і майнових прав, частини доходів від операцій з майном, доходів від надання майна в лізинг, оренду, доходів від успадкованого чи отриманого у дарунок майна, забезпечення удосконалення системи адміністрування майнового податку.

Ключові слова: місцеві податки та збори, місцевий бюджет, органи місцевого самоврядування, місцеве оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность местных налогов и сборов, исследована их роль в финансовом обеспечении органов местного самоуправления. Проведенный анализ доказал, что фискальная функция местных налогов и сборов имеет второстепенное значение. Основным бюджетообразующими местными налогами в Украине стали единый налог и плата за землю. Предложены способы совершенствования системы местного налогообложения путем оптимизации количественного и качественного состава местных налогов и отнесения к имущественному налогу доходов от продажи объектов имущества и имущественных прав, части доходов от операций с имуществом, доходов от предоставления имущества в лизинг, аренду, доходов от унаследованного или полученного в дар имущества, обеспечение совершенствования системы администрирования имущественного налога.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местный бюджет, органы местного самоуправления, местное налогообложение.

АNNOTATION
The essence of local taxes and fees was defined, investigated the role of financially secured local governments. The analysis showed that the fiscal function of local taxes and fees has secondary importance. The main budget forming local taxes in Ukraine have become the single tax and land tax. Proposed directions improvement of the local taxation by optimizing the quantity and quality of local taxes and referring to the property tax income from sale of property and property rights, income from property operations, revenues from property lease, rent, income from inherited or received the gift of the property, ensuring the improvement of the system of administration property tax.

Keywords: local taxes and fees, local budget, local governments, local taxation.

Завантажити статтю (pdf)