Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Батюк Л.А., Ткаченко С.Є. Передумови нової хвилі глобальної фінансової кризи

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміни в методології обліку операцій із деривативами на балансах деяких центральних банків, особливості виконання сучасними центральними банками функції «кредитору останньої інстанції». Проаналізовано динаміку нарощування похідних фінансових інструментів деякими банківськими установами. Описано механізми маніпуляції звітністю комерційних та центральних банків під час перерозподілу збитків через різні дочірні підрозділи. Визначено тенденції на світових грошовому та фінансовому ринках, які формують передумови нової хвилі глобальної фінансової кризи.

Ключові слова: грошовий ринок, фінансовий ринок, ліквідність активів, відʼємна процентна ставка, спекулятивні операції, центральний банк, фінансова криза.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены изменения в методологии учета операций с деривативами на балансах некоторых центральных банков, особенности выполнения современными центральными банками функции «кредитора последней инстанции». Проанализирована динамика наращивания производных финансовых инструментов некоторыми банковскими организациями. Описан механизм манипуляции отчетностью коммерческих и центральных банков при перераспределении убытков через различные дочерние подразделения. Определены тенденции на мировых денежном и финансовом рынках, которые формируют предпосылки новой волны глобального финансового кризиса.

Ключевые слова: денежный рынок, финансовый рынок, ликвидность активов, отрицательная процентная ставка, спекулятивные операции, центральный банк, финансовый кризис.

ANNOTATION
The article examines the changes in methodology of accounting for transactions with derivatives on the balance sheets of central banks, the US Federal Reserve and the European Central Bank, and features of implementation by modern central banks function “lender of last resort”; the dynamics of increasing financial derivative instruments on the balance sheets of banks; the mechanisms of reporting manipulation in commercial and central banks at the redistribution losses through various subsidiary units; the main tendencies in the global monetary and financial markets that form the premise of a new wave of global financial crisis.

Keywords: money-market, financial market, liquidity of assets, negative interest rate, speculative operations, central bank, financial crisis.

Завантажити статтю (pdf)