Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мідляр А.К., Махначова Н.М. Підвищення емоційного інтелекту керівника підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено поняття емоційного інтелекту, що характеризується здатністю особистості розпізнавати й інтерпретувати емоції, а також продуктивно використовувати їх для оптимального вирішення проблем. Досліджуючи емоційний інтелект, ми виокремили рівні емоційного інтелекту в розрізі соціальної та особистої компетентностей особистості. Встановлено, що важливі професійні якості керівника містять у собі емоційні компоненти. У зв’язку з цим особливий інтерес представляє емоційний інтелект керівника як здатність розпізнавати та інтерпретувати емоції, використовувати їх для вирішення управлінських завдань. Запропоновано програму розвитку емоційного інтелекту керівника. Підвищення рівня емоційного інтелекту керівника підприємства покращує ефективність діяльності кожного окремого співробітника та підприємства загалом.

Ключові слова: емоційний інтелект, персонал, лідерський потенціал, соціальна компетентність, особиста компетентність, самоменеджмент.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано понятие эмоционального интеллекта, который характеризуется способностью личности распознавать и интерпретировать эмоции, а также продуктивно использовать их для оптимального решения проблем. Исследуя эмоциональный интеллект, мы выделили уровни эмоционального интеллекта в разрезе социальной и личной компетентностей личности. Установлено, что важные профессиональные качества руководителя включают в себя эмоциональные компоненты. В связи с этим особый интерес представляет эмоциональный интеллект руководителя как способность распознавать и интерпретировать эмоции, использовать их для решения управленческих задач. Предложена программа развития эмоционального интеллекта руководителя. Повышение уровня эмоционального интеллекта руководителя предприятия улучшает эффективность деятельности каждого отдельного сотрудника и предприятия в целом.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, персонал, лидерский потенциал, социальная компетентность, личная компетентность, самоменеджмент.

ANNOTATION
In the article there is researched the notion of the emotional intelligence, which is characterized by the ability of a person to recognize and interpret emotions, and to use them productively to solve problems. Researching the emotional intelligence there were separated the levels of emotional intelligence in the aspect of social and personal competence of a person. It is known that important qualities of a manager include emotional components. That is why some special interest presents the emotional interest of the manager as ability to recognize and interpret emotions, which appear in the process of business cooperation, to use them for solving of management tasks. It is proposed the program of developing of manager’s emotional intelligence. The increasing of the level of emotional intelligence of the enterprise’s manager improves the effectiveness of the activity of every separate co-worker and the enterprise in general.

Keywords: emotional intelligence, staff, leadership potential, social competence, personal competence, self-management.

Завантажити статтю (pdf)