Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коренюк П.І., Потапов В.С. Удосконалення управління промисловими підприємствами

АНОТАЦІЯ
Тема даної статті досить актуальна в світі формування постіндустріальної економіки та необхідності вдосконалення методів, інструментів і механізмів управління економічними суб'єктами. Сьогодні стереотипи господарювання, що склалися, та методи управління, які застосовуються, вже не відповідають вимогам ринкової економіки. У цьому - основна причина низької ефективності вітчизняних промислових підприємств. У статті розглядаються переваги впровадження інструментів стратегічного управління в діяльність промислових підприємств. Визначено відмінності стратегічного управління промисловим підприємством від традиційного, проаналізовані сучасні стратегії промислових підприємств, виявлено їх особливості та сфери застосування.

Ключові слова: промислове підприємство, стратегічне управління, стратегії розвитку, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

АННОТАЦИЯ
Тема данной статьи весьма актуальна в свете формирования постиндустриальной экономики и необходимости совершенствования методов, инструментов и механизмов управления экономическими субъектами. Сегодня сложившиеся стереотипы хозяйствования и применяемые методы управления уже не соответствуют требованиям рыночной экономики. В этом – основная причина низкой эффективности отечественных промышленных предприятий. В статье рассматриваются преимущества внедрения инструментов стратегического управления в деятельность промышленных предприятий. Определены отличия стратегического управления промышленным предприятием от традиционного, проанализированы современные стратегии промышленных предприятий, выявлены их особенности и области применения.

Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое управление, стратегии развития, конкурентоспособность, конкурентные преимущества.

АNNOTATION
The theme of this article is very relevant in the light of the formation of post-industrial economy and the need to improve methods, tools, and economic actors of governance. Today stereotypes of management and applied management methods no longer meet the requirements of a market economy. In this - the main reason for the low efficiency of domestic industrial enterprises. This article discusses the benefits of implementing a strategic management tool in the work of industrial enterprises. Identified differences of strategic management of industrial enterprise from the traditional, analyzed modern strategies of industrial enterprises, revealed their features and areas of use.

Keywords: Industrial, enterprise, strategic management, development strategy, competitiveness, competitive advantages.

Завантажити статтю (pdf)