Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Войченко Т.О., Леонтьєва І.О. Створення ефективного управління потоками інформації в середовищі воднотранспортного підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано існуючі теоретичні знання з управління потоками інформації на підприємстві. Досліджено умови створення оптимального інформаційного середовища воднотранспортного підприємства для отримання максимальних результатів діяльності підприємства. Для формування прикладних знань з організації максимально ефективного інформаційного середовища на підприємстві досліджено організацію роботи з вчасного отримання інформації про планування діяльності підприємства в цілому, його проектів, роботу окремих відділів та працівників, а також інформації про результати діяльності підприємства, недоліки в роботі працівників, утрати робочого часу, погіршення продуктивності праці, виявлення причин та визначення заходів щодо їх усунення, що дасть змогу підприємству оптимально використовувати кадрові ресурси та досягти найбільш значних поточних та кінцевих результатів. Проаналізовано та досліджено джерела інформації та програмний інструментарій для створення інтерактивного інформаційного середовища.

Ключові слова: управління інформаційними потоками, інформаційне середовище, інтерактивне спілкування, джерела інформації, програмне забезпечення інформаційного середовища.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие теоретические знания по управлению потоками информации на предприятии. Исследованы условия создания оптимальной информационной среды воднотранспортного предприятия для получения максимальных результатов деятельности предприятия. Для формирования прикладных знаний по организации максимально эффективной информационной среды на предприятии исследована организация работы по своевременному получению информации о планировании деятельности предприятия в целом, его проектов, работе отдельных отделов и работников, а также информации о результатах деятельности предприятия, недостатках в работе сотрудников, потере рабочего времени, ухудшению производительности труда, выявлению причин и определению мер по их устранению, что позволит предприятию оптимально использовать кадровые ресурсы и достичь наиболее значительных текущих и конечных результатов. Проанализированы и исследованы источники информации и программный инструментарий для создания интерактивной информационной среды.

Ключевые слова: управление информационными потоками, информационная среда, интерактивное общение, источники информации, программное обеспечение информационной среды.

ANNOTATION
The article analyzes the existing theoretical knowledge of the company information flow management. Analyzed are the conditions of an optimal water-transport company information environment, to maximize company performance. To generate the applied knowledge that gives the opportunity for the organization to maximize the information environment at the company, investigated are the organization of timely getting the information on company planning of its projects and the work of individual departments and employees, as well as the information on company performance results, shortcomings in the work of employees, loss of working time, productivity worsening. Identified are the causes and means to interact with the employees, which will allow the company to make optimal use of human resources and to achieve the most significant current and final results. Analyzed and investigated are the sources of information and software tools, to create interactive information environment.

Keywords: information flow management, information environment, interactive communication, information sources, information environment software.

Завантажити статтю (pdf)