Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Васильєва Т.А., Пересадько Г.О. Оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції промислових підприємств в контексті стратегічних засад маркетингових досліджень

АНОТАЦІЯ
Пріоритетним вектором формування стратегічної політики промислових підприємств є досягнення стабільної ринкової позиції. Базисом формування конкурентоспроможної ринкової позиції підприємств є наявність конкурентних переваг на ринку збуту, які повинні стати ключовим елементом маркетингових досліджень конкурентного середовища промислових підприємств. В роботі обґрунтовано важливість оцінювання не стільки наявності конкурентних переваг промислових підприємств, скільки умов та факторів впливу, які забезпечили її наявність. Важливим стає необхідність забезпечення не стільки конкурентної ринкової позиції підприємства в певний момент часу, скільки її динамічної стійкості та адаптивності. В роботі обґрунтовано методологію організації стратегічного маркетингового дослідження через оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції. Основними елементами даного оцінювання є визначення: чутливості ринкової позиції підприємства до змін у конкурентних перевагах; типу стратегії, виходячи з наявності конкурентних переваг, здобутих від впливом зовнішніх чи внутрішніх чинників середовища; ймовірності використання та дотримання в майбутньому підприємством певної стратегії на основі дискримінантного аналізу.

Ключові слова: ринкова позиція, динамічна стійкість, конкурентна перевага, промислове підприємство, маркетингові дослідження.

АННОТАЦИЯ
Приоритетным вектором формирования стратегической политики промышленных предприятий является достижение стабильной рыночной позиции. Основой формирования конкурентоспособной рыночной позиции предприятий является наличие конкурентных преимуществ на рынке сбыта, которые должны стать ключевым элементом маркетинговых исследований конкурентной среды промышленных предприятий. В работе обоснована важность оценивания не столько наличии конкурентных преимуществ промышленных предприятий, сколько условий и факторов влияния, которые обеспечили ее наличие. Важным становится необходимость обеспечения не столько конкурентной рыночной позиции предприятия в определенный момент времени, сколько ее динамической устойчивости и адаптивности. В работе обосновано методологию организации стратегического маркетингового исследования через оценивание динамической устойчивости рыночной позиции. Основными элементами данного оценивания является определение: чувствительности рыночной позиции предприятия к изменениям в конкурентных преимуществах; типа стратегии, исходя из наличия конкурентных преимуществ, полученных под воздействием внешних или внутренних факторов среды; вероятности использования и соблюдения в будущем предприятием определенной стратегии на основе дискриминантного анализа.

Ключевые слова: рыночная позиция, динамическая устойчивость, конкурентное преимущество, промышленное предприятие, маркетинговые исследования.

АNNOTATION
The priority vector of forming the strategic policy of industrial enterprises is achievement of stable market position. The basis for the formation of a competitive market position of enterprises is the availability of competitive market advantages which should become a key element of marketing research of the competitive environment of industrial enterprises. In the paper the importance of estimation not the presence of competitive advantages of industrial enterprises but the conditions and factors of influence that provided its availability is justified. Need to ensure not the competitive market position of the enterprise at a certain point in time, but rather its dynamic stability and adaptability is of great importance. The paper substantiates the methodology of organizing a strategic marketing research through assessing the dynamic stability of a market position. The main elements of this assessment are: the sensitivity of the market position of the enterprise to changes in competitive advantages; type of strategy, based on the availability of competitive advantages obtained under the influence of external or internal environmental factors; probability of using and observing in the future by the enterprise of a certain strategy based on discriminant analysis.

Keywords: market position, dynamic stability, competitive advantage, industrial enterprise, marketing research.

Завантажити статтю (pdf)