Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ординська В.О., Полторак А.С. Напрями розвитку обліку доходів від операційної діяльності на підприємствах з санітарно–гігієнічної обробки приміщень

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено напрямам розвитку облікового відображення доходів від операційної діяльності на підприємствах із санітарно-гігієнічної обробки приміщень. Запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення наявних проблем в обліку доходів від операційної діяльності на підприємствах із санітарно-гігієнічної обробки приміщень та проаналізовано очікувані результати від застосування представлених пропозицій. Запропоновано вдосконалення, спрямовані на підвищення достовірності обліково-аналітичної інформації про доходи від операційної діяльності, підвищення аналітичності обліку й оптимізації структури доходів. Упровадження запропонованих пропозицій з удосконалення обліку доходів від операційної діяльності створить належне інформаційне забезпечення для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Ключові слова: доходи, доходи від операційної діяльності, облік доходів, санітарно-гігієнічна обробка приміщень, удосконалення обліку доходів.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена направлениям развития учетного отражения доходов от операционной деятельности на предприятиях санитарно-гигиенической обработки помещений. Предложены практические рекомендации по решению имеющихся проблем в учете доходов от операционной деятельности на предприятиях санитарно-гигиенической обработки помещений и проанализированы ожидаемые результаты от применения представленных предложений. Предложенные усовершенствования направлены на повышение достоверности учетно-аналитической информации о доходах от операционной деятельности, повышение аналитичности учета и оптимизации структуры доходов. Внедрение предложенных предложений по совершенствованию учета доходов от операционной деятельности создаст надлежащее информационное обеспечение для принятия обоснованных управленческих решений.

Ключевые слова: доходы, доходы от операционной деятельности, учет доходов, санитарно-гигиеническая обработка помещений, совершенствование учета доходов.

АNNOTATION
The article is dedicated display areas of your income from operations in enterprises of sanitary treatment facilities. Practical recommendations for solving existing problems on account of income from operations in enterprises with sanitary processing facilities and analyzed the expected results from the application submitted proposals. The proposed improvements are aimed at improving the reliability of accounting and analytical information on income from operations, increase analyticity accounting and optimization of income structure. Implementation of the proposed suggestions on improvement of income from operations will create proper informational support to make informed management decisions.

Keywords: income, income from operations, revenue accounting, sanitary and hygienic processing facilities, improvement of income.

Завантажити статтю (pdf)