Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Христін А.І. Сучасні науково-методичні підходи до оцінки репутаційного ризику банків

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз сучасних теоретичних положень щодо визначення сутності ділової репутації та репутаційного ризику банку. Визначено та охарактеризовано основні причини недостатнього теоретичного обґрунтування та розробки прикладного інструментарію оцінки й управління репутаційним ризиком, розглянуто прикладні проблеми його оцінки. Систематизовано різні підходи до оцінки репутаційного ризику: прес-рейтинги, анкетування, кластерно-рейтинговий метод, експертний. Запропоновано на засадах сучасних методів управління ризиками розробити методичний інструментарій, що дає змогу оптимізувати вплив репутаційного ризику на діяльність банку.

Ключові слова: банк, ділова репутація, репутаційний ризик, управління, методи оцінки, гудвіл.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ современных теоретических положений по определению сущности деловой репутации и репутационного риска банка. Определены и охарактеризованы основные причины недостаточного теоретического обоснования и разработки прикладного инструментария оценки и управления репутационным риском, рассмотрены прикладные проблемы его оценки. Систематизированы различные подходы к оценке репутационного риска: пресс-рейтинги, анкетирование, кластерно-рейтинговый метод, экспертный. Предложено на основе современных методов управления рисками разработать методический инструментарий, позволяющий оптимизировать влияние репутационного риска на деятельность банка.

Ключевые слова: банк, деловая репутация, репутационный риск, управление, методы оценки, гудвилл.

ANNOTATION
The aim of this article was to analyze the modern theoretical positions determining the nature of business reputation and reputational risk of the bank. It was identified and described the main causes of insufficient theoretical substantiation and development applied toolkit for assessment and management of reputation risk, it was considered applied problems of its evaluation. It was systematized the different approaches to the assessment of reputational risk; such as: press-ratings, surveys, cluster-rating method, expert approach. It was proposed on the basis of modern risk management techniques to develop methodical toolkit to optimize the impact of reputational risk on the bank's activities.

Keywords: bank, business reputation, reputation risk management, methods of assessment, goodwill.

Завантажити статтю (pdf)