Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Федоришина Л.І., Жмурко І.В. Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито, що фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складової частини фінансового механізм на регіональному рівні – це визначені цілі і напрями розвитку бюджетно-податкових відносин і методи їх реалізації на місцевому рівні. Проаналізовано, що у загальнотеоретичному і практичному планах фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави визначено як процес, що охоплює фінансове забезпечення соціальної діяльності держави, а також нагромадження і розширення соціально-регулятивного потенціалу державних фінансів. Сформульовано авторське бачення про фіскальну політику, яку слід розглядати як систему заходів, за допомогою яких держава впливає на економіку через структуру податкових платежів (податків та зборів) до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів (які не входять до бюджету) та відповідних видатків із них. Доведено, що державні позабюджетні цільові фонди як елемент державних фінансів покликані забезпечити функціонування системи соціального захисту осіб, які тимчасово чи постійно потребують особливої підтримки з боку суспільства, що дає кожному члену суспільства можливість вільно розвиватися і реалізовувати свої здібності, а також сприяє підтриманню у суспільстві соціальної злагоди та стабільності.

Ключові слова: соціальна політика, фіскальна політика, регіони, податкова система, цільові фонди, податки, збори, соціально-регулятивний потенціал, держава.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто, что фискальный механизм социально-экономической сферы как составляющей части финансового механизма на региональном уровне – это определенные цели и направления развития бюджетно-налоговых отношений и методы их реализации на местном уровне. Проанализировано, что в общетеоретическом и практическом планах фискальное обеспечение реализации социальной функции государства определено как процесс, охватывающий финансовое обеспечение социальной деятельности государства, а также накопления и расширения социально-регулятивного потенциала государственных финансов. Сформулировано авторское видение фискальной политики, которую следует рассматривать как систему мер, с помощью которых государство воздействует на экономику через структуру налоговых платежей (налогов и сборов) в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов (не входят в бюджет) и соответствующих расходов из них. Доказано, что государственные внебюджетные целевые фонды как элемент государственных финансов призваны обеспечить функционирование системы социальной защиты лиц, временно или постоянно нуждающихся в особой поддержке со стороны общества, дает каждому члену общества возможность свободно развиваться и реализовывать свои способности, а также способствует поддержанию в обществе социального согласия и стабильности.

Ключевые слова: социальная политика, фискальная политика, регионы, налоговая система, целевые фонды, налоги, сборы, социально-регулятивный потенциал, государство.

АNNOTATION
Reveals that fiscal mechanism of social-economic sphere as part of the financial mechanism at the regional level – defined objectives and directions of fiscal relations and methods of their implementation at the local level. Regional fiscal mechanism of social - economic sphere is for certain principles that reflect its characteristics and objectives. The analysis that the general theoretical and practical terms, fiscal ensure implementation of the social functions of the state is defined as a process that includes financial support of the social state and the accumulation and expansion of social and regulatory potential of public finances. Author 's vision of fiscal policy, which should be a system of measures by which the government influences the economy through the structure of tax payments (taxes and charges) to the state budget and state funds (which are not included in the budget) and the related expenditures are. Proved that the state budget target funds as part of public finance are designed to ensure the functioning of the social protection of persons who are temporarily or permanently need special support from the society that gives each member of society to freely develop and exercise their abilities, and helps to maintain societal harmony and stability.

Keywords: social policy, fiscal policy, regions, tax system, trust funds, taxes, duties, social and regulatory capacity of the state.

Завантажити статтю (pdf)