Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Боровик П.М., Очеретня А.К., Руденький О.О. Сучасні проблеми вітчизняного механізму справляння податку на додану вартість

АНОТАЦІЯ
В статті досліджені проблеми сучасного вітчизняного порядку справляння податку на додану вартість. Результати дослідження продемонстрували, що, не зважаючи на реформування вітчизняного механізму справляння податку на додану вартість, яке відбулось шляхом прийняття відповідного розділу Податкового кодексу України, та внесення до нього низки змін, порядок нарахування і сплати цієї податкової форми ще є далеким від досконалості. Зокрема, до ключових недоліків вітчизняного механізму справляння податку на додану вартість необхідно віднести відшкодування від’ємного значення об’єкта оподаткування з ПДВ з бюджету, значну кількість податкових пільг, те, що механізм справляння податку на додану вартість стимулює розвиток торгівлі, а не виробництва, активізує інфляційні процеси та заохочує суб’єктів його сплати до використання цього податку та його платників у схемах податкових оптимізацій. Результати дослідження показали, що основними напрямами вдосконалення порядку нарахування і сплати податку на додану вартість в Україні повинні бути розширення повноважень фіскальних органів щодо перевірок достовірності сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підвищення рівня відповідальності працівників фіскальної служби за їх результати, посилення відповідальності платників та їх посадових осіб за незаконне декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на додану вартість, розробка і запровадження понижуючих коефіцієнтів до сум задекларованого бюджетного відшкодування за результатами операцій з експорту сировини та низькотехнологічної продукції, посилення відповідальності платників ПДВ за реєстрацію фіктивних фірм, чіткіша координація дій податкових та митних підрозділів Державної фіскальної служби України з метою запобігання фіктивного експорту, а також імпорту товарів за заниженими цінами, скорочення пільг з податку на додану вартість. Перелічені заходи дозволять ефективно вирішити сучасні проблеми справляння ПДВ та значно посилять фіскальні і регулюючі властивості цієї податкової форми.

Ключові слова: податкове регулювання, податок на додану вартість, податкові пільги, відшкодування ПДВ з бюджету, Податковий кодекс України.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы современного отечественного порядка изымания налога на добавленную стоимость. Результаты исследования показали, что, несмотря на реформирование отечественного механизма изымания налога на добавленную стоимость, которое состоялось путем принятия соответствующего раздела Налогового кодекса Украины и внесения в него ряда изменений, порядок начисления и уплаты этой налоговой формы еще далек от совершенства. В частности, к ключевым недостаткам отечественного механизма изымания налога на добавленную стоимость необходимо отнести возмещение отрицательного значения объекта налогообложения по НДС из бюджета, значительное количество налоговых льгот, то, что механизм изымания налога на добавленную стоимость стимулирует развитие торговли, а не производства, активизирует инфляционные процессы и поощряет субъектов его уплаты к использованию этого налога и его плательщиков в схемах налоговых оптимизаций. Результаты исследования показали, что основными направлениями совершенствования порядка начисления и уплаты налога на добавленную стоимость в Украине должны быть расширение полномочий фискальных органов по проверкам достоверности сумм налога на добавленную стоимость, заявленным к возмещению, повышение уровня ответственности работников фискальной службы за их результаты, усиление ответственности плательщиков и их должностных лиц за незаконное декларирование отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость, разработка и внедрение понижающих коэффициентов к суммам задекларированного бюджетного возмещения по результатам операций по экспорту сырья и низкотехнологической продукции, усиление ответственности плательщиков НДС за регистрацию фиктивных фирм, четкая координация действий налоговых и таможенных подразделений Государственной фискальной службы Украины с целью предотвращения фиктивного экспорта, а также импорта товаров по заниженным ценам, сокращение льгот по налогу на добавленную стоимость. Перечисленные меры позволят эффективно решить современные проблемы изымания НДС и значительно усилят фискальные и регулирующие свойства этой налоговой формы.

Ключевые слова: налоговое регулирование, налог на добавленную стоимость, налоговые льготы, возмещение НДС из бюджета, Налоговый кодекс Украины.

ANNOTATION
The article is devoted to the problems of current national procedure for levying of value added tax. Results of the research showed that, despite the reform of the national mechanism for levying of value added tax, which took place through the adoption of the relevant section of the Tax Code of Ukraine, and through the addition of a number of changes to it, the procedure of calculation and payment of these tax forms is still far from perfect. In particular, the key disadvantages of the national mechanism for levying of value added tax should include compensation for the negative value of the object of taxation of value added tax from the budget, a significant amount of tax benefits that are encouraged from the mechanism for levying of value added tax from the development of trade rather than from production and this causes inflation and also it encourages tax payers to pay this tax using schemes of optimizations. The results of the research showed that the main directions of improving the procedure of calculation and payment of value added tax in Ukraine should be empowerment of fiscal authorities due to controlling of authenticity of the amounts of value added tax claimed for reimbursement and increased responsibility of fiscal service for their results, the increasing of the responsibility of tax payers and officials for the illegal declaration of negative value of the object of taxation with the value added tax, the development and implementation of factor of reduction to the amounts which are declared for budgetary compensation from the export of raw materials and low-tech products, the increasing responsibility for registration of value added tax payers fictitious companies, the coordination of tax and customs departments of the State fiscal service of Ukraine in order to prevent fictitious export and import of goods at low prices, reducing the benefits of value-added tax. The abovementioned measures will effectively solve the current problems of levying of value added tax and considerably improve the fiscal and regulatory properties of this tax form.

Keywords: tax regulations, VAT, tax exemptions, VAT refunds from the budget, Tax Code of Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)