Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новак Н.П. Соціальні аспекти розвитку органічного виробництва

АНОТАЦІЯ
У статті виявлено особливості поширення органічної діяльності у сільському господарстві та інших сферах життєдіяльності населення. Одним із спонукальних мотивів органічного виробництва визначено соціальні імперативи (соціальна політика, соціальний механізм господарювання, соціальний менеджмент агроформувань, мотиви поведінки споживачів та виробників, соціальна структура та динаміка суспільства, соціальна відповідальність бізнесу). Здійснено типологію споживачів за соціальними інтересами під час споживання органічної продукції. Визначено роль і взаємовплив вирішення соціальних проблем і завдань суспільного розвитку та органічного виробництва.

Ключові слова: органічне виробництво, соціальний механізм, соціальний менеджмент, соціальна відповідальність, споживачі, аграрний ринок, розвиток, управління, органічні підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены особенности распространения органической деятельности в сельском хозяйстве и других сферах жизнедеятельности населения. В качестве одного из побудительных мотивов органического производства определены социальные императивы (социальная политика, социальный механизм хозяйствования, социальный менеджмент агроформирований, мотивы поведения потребителей и производителей, социальная структура и динамика общества, социальная ответственность бизнеса). Осуществлена типология потребителей по социальным интересам при потреблении органической продукции. Определены роль и взаимовлияние решения социальных проблем и задач общественного развития и органического производства.

Ключевые слова: органическое производство, социальный механизм, социальный менеджмент, социальная ответственность, потребители, аграрный рынок, развитие, управление, органические предприятия.

АNNOTATION
The article reveals the peculiarities of distribution of organic activities in agriculture and other spheres of life of the population. As one of the motives for organic production is defined by social imperatives (social policy, social management, social management of agricultural companies, motives of behaviour of consumers and producers, social structure and dynamics of society, social responsibility of business). Implemented consumer typology for the social interest in consumption of organic products. Defines the role and influences in the solution of social problems and tasks of social development and organic production.

Keywords: organic production, social mechanism, social management, social responsibility, consumers, agrarian market, development, management, organic enterprise.

Завантажити статтю (pdf)