Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Корнілова Н.В. Теоретичні підходи до визначення умов формування економічної стійкості підприємства сфери туризму

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження основних сучасних теоретичних підходів до визначення поняття «економічна стійкість». Економічна стійкість розглядається як динамічна категорія, що передбачає здатність підприємства не лише відновляти первісний, але і приймати новий стійкий стан. Це досягається за рахунок підтримки певного рівня значень економічних параметрів, який визначає рентабельне функціонування і стабільний розвиток підприємства. Досліджено передумови формування стратегії економічної стійкості туристичного підприємства. Стратегію економічної стійкості визначає найбільш вдале співвідношення об’єктивного та суб’єктивного підходу до формування і реалізації цілей розвитку туристичного підприємства.

Ключові слова: економічна стійкість, туристичне підприємство, оцінка стратегії економічної ефективності.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование современных теоретических подходов к определению понятия «экономическая устойчивость». Экономическая устойчивость рассматривается как динамическая категория, которая предусматривает способность предприятия не только обновлять исходное, но и принимать новое устойчивое положение. Это достигается за счет поддержки определенного уровня значений экономических параметров, который определяет рентабельное функционирование и стабильное развитие предприятия. Исследованы предпосылки формирования стратегии экономической устойчивости туристического предприятия. Стратегию экономической устойчивости определяет наиболее удачное соотношение объективного и субъективного подхода к формированию и реализации целей развития туристического предприятия.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, туристическое предприятие, оценка стратегии экономической эффективности.

ANNOTATION
The paper studied the modern theoretical approaches to the definition of “economic sustainability” concept. Economic viability is seen as a dynamic category that provides businesses with the ability to not only update the initial state but also to take a new stable position. It is achieved through the support of a certain level of economic values of the parameters that determine the cost-effective operation and steady development of enterprises. Background form of economic sustainability of tourism business strategy was studied. The strategy of economic stability determines the most favorable ratio of objective and subjective approach to the formation and implementation of the tourism enterprise goals.

Keywords: economic sustainability, tourism enterprises, evaluation of the strategy of economic efficiency.

Завантажити статтю (pdf)