Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Колісник Г.М. Вибір методів державного регулювання витратами підприємницького сектору

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано, що державне регулювання економіки є результатом усвідомлення активної ролі держави стосовно ринкової економіки. Доведено, що більшість дефініцій державного регулювання містить в собі різні ключові акценти, зокрема: сукупність заходів, методів, інструментів державного впливу, об’єкти регулювання, цілі регулювання. Тому, державне регулювання доцільно розглядати з позиції трьох підходів – системного, структурного та процесного з урахуванням відповідних акцентів. З’ясовано, що для забезпечення економічних відносин потрібні суб’єкт та об’єкт. Суб’єктом державного регулювання є держава, об’єктами державного регулювання економіки також можуть бути регіони, галузі та сектори економіки. Досліджено, що до обов’язкового механізму державного регулювання економіки необхідно також включити мету та завдання. У статі зазначено, що у сфері державного регулювання економіки застосовують правові, адміністративні, економічні, а також специфічні методи, які класифікуються на прямі та непрямі.

Ключові слова: підприємницький сектор, державне регулювання витратами, механізму державного регулювання економіки, мета державного регулювання, завдання державного регулювання, методи державного регулювання, прямі методи, непрямі методи.

АННОТАЦИЯ
В статье установлено, что государственное регулирование экономики является результатом осознания активной роли государства в отношении рыночной экономики. Доказано, что большинство дефиниций государственного регулирования включает в себя различные ключевые акценты, в частности: совокупность мероприятий, методов, инструментов государственного воздействия, объекты регулирования, цели регулирования. Поэтому, государственное регулирование целесообразно рассматривать с позиции трех подходов – системного, структурного и процессного с учетом соответствующих акцентов. Установлено, что для обеспечения экономических отношений нужны субъект и объект. Субъектом государственного регулирования является государство, объектами государственного регулирования экономики также могут быть регионы, отрасли и сектора экономики. Доказано, что к обязательному механизму государственного регулирования экономики необходимо также включить цели и задачи. В статье указано, что в сфере государственного регулирования экономики применяют правовые, административные, экономические, а также специфические методы, которые классифицируются на прямые и косвенные.

Ключевые слова: предпринимательский сектор, государственное регулирование затратами, механизма государственного регулирования экономики, цель государственного регулирования, задачи государственного регулирования, методы государственного регулирования, прямые методы, косвенные методы.

ANNOTATION
The paper revealed that government regulation of the economy is the result of understanding the active role of the state in relation to the market economy. It has been proved that most definitions of state regulation contains different key focus, including: a set of activities, methods and instruments of state influence regulation facilities, entire regulation. Therefore, regulation should be considered from the perspective of three approaches – systematic, structural and process for the appropriate accents. It was found that for economic relations need subject and object. The subject of government regulation is the state, the objects of state regulation of the economy may also be regions and industry sectors. Researched that the obligatory mechanism of state regulation of the economy must also include goals and objectives. The article states that in the state economic regulation applying legal, administrative, economic, and specific methods which are classified into direct and indirect.

Keywords: business sector, regulation costs, mechanism of state regulation of the economy, purpose of government regulation, task of state regulation, state regulation methods, direct methods, indirect methods.

Завантажити статтю (pdf)