Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Штангрет А.М., Караїм М.М. Економічна безпека держави: суть і зовнішньоекономічний аспект забезпечення

АНОТАЦІЯ
У статті визначено та охарактеризовано п’ять ключових підходів до трактування поняття «економічна безпека держави», що стало основою формування власного визначення. З’ясовано, що сьогодні інтеграційні процеси, соціальні, економічні та політичні збурення і військові дії вимагають суттєвого перегляду сукупності загроз для економічної безпеки держави та більш ретельного формування методичних засад забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, яке повинно спиратися на пріоритетність досягнення державних інтересів.

Ключові слова: економічна безпека держави, загроза, безпека, суб’єкт, інтерес.

АННОТАЦИЯ
В статье определены и охарактеризованы пять ключевых подходов к трактовке понятия «экономическая безопасность государства», что стало основой формирования собственного определения. Выяснено, что сегодня интеграционные процессы, социальные, экономические и политические сдвиги и военные действия требуют существенного пересмотра совокупности угроз для экономической безопасности государства и более тщательного формирования методических основ обеспечения внешнеэкономической безопасности, которое должно опираться на приоритетность достижения государственных интересов.

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, угроза, безопасность, субъект, интерес.

ANNOTATION
Identify and characterize the five key approaches to the interpretation of the concept of «economic security of the state», which became the basis for the formation of self-determination. It was found that today the integration processes, social, economic and political developments and military operations require a substantial revision of the set of threats to economic security and a more thorough form of methodological foundations for the realization of foreign economic security. Ensuring the security of foreign trade should be based on the priority of achieving the public interest.

Keywords: economic security, threat, security, an interest.

Завантажити статтю (pdf)