Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Савчук О.Р. Фінансування вищої освіти України в процесі становлення економіки знань

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено наукові бачення трактування домінуючої моделі постіндустріальної економіки – «економіки знань». Визначено складові частини даної економіки та найвагомішу і стратегічно важливу серед них для України – вищу освіту. Розглянуто відсотковий розподіл джерел фінансових надходжень до вищої освіти в Україні. Проаналізовано статистичні показники фінансування вищої освіти в Україні та світі в період 2005–2015 рр. та визначено їх кореляційну залежність від обсягу ВВП на душу населення. Увага звернена на приватні ВНЗ, які можуть забезпечити кращий результат фінансових вкладень, ніж державні. Узагальнено наявні перспективи становлення в Україні економіки знань за допомогою світових рейтингів інноваційної конкурентоспроможності та якісних показників діяльності українських вищих навчальних закладів.

Ключові слова: економіка знань, глобальна економіка, механізм фінансування, ринок вищої освіти, глобальний рейтинг, прогресуюча економіка.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщено научное видение трактовки доминирующей модели постиндустриальной экономики – «экономики знаний». Определены составляющие данной модели экономики, в частности стратегически важная среди них для Украины – высшее образование. Рассмотрено процентное распределение источников финансовых поступлений к высшему образованию в Украине. Проанализированы статистические показатели финансирования высшего образования в Украине и мире в 2005–2015 гг. и определена их корреляционная зависимость от объема ВВП на душу населения. Внимание обращено на частные вузы, которые могут обеспечить лучший результат финансовых вложений, чем государственные. Обобщены имеющиеся перспективы становления в Украине экономики знаний с помощью мировых рейтингов инновационной конкурентоспособности и качественных показателей деятельности украинских высших учебных заведений.

Ключевые слова: экономика знаний, глобальная экономика, механизм финансирования, рынок высшего образования, глобальный рейтинг, прогрессирующая экономика.

АNNOTATION
The article summarizes the scientific interpretation of the vision of a dominant model of post-industrial economy  the "knowledge economy". The composition of this economic model and the most substantial and strategically-important for Ukraine among them  higher education are identified. Percentage distribution of financial sources of revenue to higher education in Ukraine is considered. Statistical indicators financing of higher education are analyzed in Ukraine and abroad from 2005 to 2015 and are identified their correlation dependence of GDP per capita. Attention is paid to private universities, they can provide better results than public universities. Available perspectives of Ukraine are overviewed in the knowledge economy by using innovative world rankings competitiveness and qualitative performance indicators of Ukrainian universities.

Keywords: knowledge economy, the global economy, the mechanism of financing, higher education market, the global rating, progressive economy.

Завантажити статтю (pdf)