Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пакуліна Г.С. Програмно-цільове планування як ефективний інструмент державного управління розвитком соціальної інфраструктури

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано класифікацію цільових програм державного управління розвитком соціальної інфраструктури за критеріальними ознаками. Змістовний аналіз вітчизняної практики розробки і реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури виявив, що існує методично обґрунтований алгоритм процесу реалізації цільових програм по великих організаційних змістовних його елементах. Автором представлена блок-схема процесу реалізації цільової програми державного управління розвитком соціальної інфраструктури. Визначено базисні принципи оцінки ефективності реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури. Доведено необхідність переходу від системи планування ресурсів до системи планування результатів та запропоновано інструменти бізнес-планування.

Ключові слова: програмно-цільове планування, державне управління, соціальна інфраструктура, цільова програма, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована классификация целевых программ государственного управления развитием социальной инфраструктуры по критериальным признакам. Содержательный анализ отечественной практики разработки и реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры обнаружил, что существует методически обоснованный алгоритм процесса реализации целевых программ по его большим содержательным элементам. Автором представлена блок-схема процесса реализации программы государственного управления развитием социальной инфраструктуры. Определены базисные принципы оценки эффективности реализации целевых программ развития социальной инфраструктуры. Доказана необходимость перехода от системы планирования ресурсов к системе планирования результатов и предложены инструменты бизнес-планирования.

Ключевые слова: программно-целевое планирование, государственное управление, социальная инфраструктура, целевая программа, эффективность.

ANNOTATION
In the article the classification of target programs of the public administration development of social infrastructure in criteria. Meaningful analysis of domestic practice of development and realization of target programs of development of social infrastructure revealed that there is methodically substantiated the algorithm of the process of implementation of target programs of its meaningful elements. The author presents the block diagram of the process of implementation of public administration development of social infrastructure. Identified the basic principles of estimation of efficiency of realization of target programs of development of social infrastructure. The necessity of the transition from a resource planning system to planning system results and the tools of business planning.

Keywords: program-target planning, public administration, social infrastructure, target program, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)