Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Заяць М.Я. Оцінка фінансових активів в міжнародних стандартах фінансової звітності

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано необхідність проведення досліджень у сфері облікового зображення фінансових активів у сучасних умовах розвитку економіки. Встановлено відсутність єдності в підходах вчених-економістів до розуміння сутності фінансових активів. Проаналізовано особливості поняття «фінансові активи» в національних П(С)БО та МСФЗ. Виділено й обґрунтовано моменти й підходи до оцінення фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Визначено основні причини, що перешкоджають визначенню оцінки фінансових активів за справедливою вартістю. Сформовано алгоритм оцінювання фінансових активів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Розглянуто порядок здійснення перекласифікації фінансових активів та обґрунтовано його роль у діяльності підприємств в умовах фінансових криз. Обґрунтовано напрями вдосконалення методики оцінювання фінансових активів.

Ключові слова: облікова оцінка, фінансовий актив, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», справедлива вартість.

АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость проведения исследований в сфере учетности изображения финансовых активов в современных условиях развития экономики. Установлено отсутствие единства в подходах ученых-экономистов к пониманию сущности финансовых активов. Проанализированы особенности понятия «финансовые активы» в национальных П(С)БУ и МСФО. Выделены и обоснованы моменты и подходы к оценке финансовых активов соответственно МСФО 9 «Финансовые инструменты». Определены основные причины, препятствующие определению оценки финансовых активов по справедливой стоимости. Сформирован алгоритм оценки финансовых активов соответствено требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты». Рассмотрен порядок осуществления переклассификации финансовых активов и обоснована его роль в деятельности предприятий в условиях финансовых кризисов. Обоснованы направления совершенствования методики оценивания финансовых активов.

Ключевые слова: учетная оценка, финансовый актив, МСФО 9 «Финансовые инструменты», справедливая стоимость.

ANNOTATION
The necessity of conducting research in the area of financial assets accounting reflection in current economy conditions has been grounded. Lack of unity in the approach of economists to understanding the essence of financial assets has been established. The main approaches to understanding the essence of financial assets have been allocated. The difference in understanding the concept of “financial assets” in the accounting and economic sciences have been determined. The features of understanding the essence of the concept of “financial assets” in the national accounting standards and IFRS have been analyzed. Points and approaches to the measurement of financial assets under IFRS 9 “Financial Instruments” have been highlighted and grounded. The main reasons hindering valuation of financial assets at fair value have been determined. Algorithm of financial assets measurement based on the consideration of IFRS 9 “Financial Instruments” has been formed. The procedure for reclassification of financial assets has been considered and its role in the enterprises in the financial crisis has been grounded. The directions of improvement of methods of measurement of financial assets have been grounded.

Keywords: accounting valuation, financial assets, IFRS 9 “Financial Instruments”, fair value.

Завантажити статтю (pdf)