Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Засадний Б.А. Комплексна оцінка якості облікової інформації

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методику комплексного оцінювання якості облікової інформації для використання внутрішніми та зовнішніми користувачами в процесі прийняття управлінських рішень. Визначено сутність поняття «якість облікової інформації». Виділено основні характеристики та фактори, які впливають на якість облікової інформації. Запропоновано вдосконалений метод експертного оцінювання впливу окремих факторів на якість облікової інформації. Визначено наслідки використання неякісної облікової інформації та запропоновано шляхи підвищення якості облікової інформації.

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова інформація, якісні характеристики облікової інформації, якість облікової інформації, оцінка якості облікової інформації.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена методика комплексного оценивания качества учетной информации для использования внутренними и внешними пользователями в процессе принятия управленческих решений. Дано определение понятию «качество учетной информации». Выделены основные характеристики и факторы, влияющие на качество учетной информации. Предложен усовершенствованный метод экспертного оценивания влияния отдельных факторов на качество учетной информации. Определены последствия использования некачественной учетной информации и предложены пути повышения качества учетной информации.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная информация, качественные характеристики учетной информации, качество учетной информации, оценка качества учетной информации.

ANNOTATION
In article the technique of complex estimation of quality of accounting information for use by internal and external users in making management decisions. Define the concept of “quality of accounting information”. Main characteristics and factors influencing the quality of accounting information. Proposed an improved method of expert estimation of the influence of individual factors on the quality of accounting information. Identified the implications of poor accounting information and suggested ways of improving the quality of accounting information.

Keywords: accounting, accounting information, qualitative characteristics of accounting information, the quality of accounting information, accounting information quality assessment.

Завантажити статтю (pdf)