Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Малишко Є.О. Оцінка впливу результатів фінансової діяльності НПФ на вибір фінансової стратегії НПЗ

АНОТАЦІЯ
Визначено основні актуальні питання розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Виділено структурні компоненти системи недержавного пенсійного забезпечення. Сформовано модель системи недержавного пенсійного забезпечення. За допомогою методу регресійного аналізу сформовано моделі впливу результатів фінансової діяльності недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ) на вибір фінансової стратегії недержавного пенсійного забезпечення. Побудовано модель, яка в цілому статистично значуща, показує, що на чисту вартість одиниці пенсійних внесків впливає зміна кількості вкладників юридичних осіб, пенсійні внески та прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів.

Ключові слова: Пенсійний фонд України, недержавне пенсійне забезпечення, модель, структура, фінансова стратегія.

АННОТАЦИЯ
Определены основные актуальные вопросы развития негосударственного пенсионного обеспечения. Выделенные структурные компоненты системы негосударственного пенсионного обеспечения. Сформирована модель системы негосударственного пенсионного обеспечения. Благодаря методу регрессионного анализа сформировано модели влияния результатов финансовой деятельности негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ) по выбору финансовой стратегии негосударственного пенсионного обеспечения. Построена модель, что в целом статистически значима, показывает, что на чистую стоимость единицы пенсионных взносов влияет изменение количества вкладчиков юридических лиц, пенсионные взносы и прибыль (убыток) от инвестирования пенсионных активов.

Ключевые слова: Пенсионный фонд Украины, негосударственное пенсионное обеспечение, модель, структура, финансовая стратегия.

АNNOTATION
The main current issues of private pensions. Dedicated structural components of private pensions. Formed model of private pensions. Using the method of regression analysis formed models impact the financial performance of private pension funds to choose financial strategy of private pensions. A model that generally statistically significant and shows that the net value of pension unit affects changes in the number of depositor’s entities, pension contributions and earnings (loss) from investment of pension assets.

Keywords: Pension Fund of Ukraine, private pension provision, model, structure, financial strategy.

Завантажити статтю (pdf)